Level 16 Level 18
Level 17

TWRISTIAETH GARTREF A THRAMOR


168 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
l'accueil(m.)
croeso/derbynfa
l'accident(m.)
damwain
l'agent de police (m.)
plismon/heddwas
aider
helpu
l'aire de repos(f.)
gorf wysfan (traf ordd)
à l'étranger
dramor
allumer
cynnau/troi(rhth) ymlaen
l'ambulance (f.)
ambiwlans
l'amende (f.)
dirwy
annuler
dileu
appeler
galw
l'assurance (f.)
yswiriant
les arrhes(f. pl.)
blaen-dâl
l'attention (f.)
sylw
atterrir
glanio
l'auberge de jeunesse (f.)
hostel ieuenctid
au feu!
tân!
au secours!
help!
l'avantage (m.)
mantais
le bac à vaisselle
powlen golchi llestri/sinc
blessé
wedi anafu
le bloc sanitaire
bloc ymolchi/cawodydd
le bouchon
tagfa draf ig
le branchement électrique
plwg/cysylltiad trydan
brûler
llosgi
le bureau de change
bureau de change/cyfnewidfa
le bureau des objetstrouvés
swyddfa eiddo coll
le camion
lori
le camping-gaz
nwy gwersylla
la caravane
carafan
la carte
map
la carte d'adhérant
cerdyn aelodaeth
la chambre
ystafell wely
circuler
symud o gwmpas
la clé
allwedd
le code de la route
Rheolau'r Ffordd Fawr
la collision
gwrthdrawiad
complet
yn llawn
compris
wedi cynnwys
conduire
gyrru
le constat
datganiad/adroddiad
le consulat
swyddfa conswl/is-gennad
contacter
cysylltu
la crevaison
pynjar
crier
gweiddi
le cycliste
beiciwr
le danger
perygl
le débarquement
glaniad
déclarer
datgelu
décoller
esgyn (awyren)
décrire
disgrifio
démarrer
cychwyn (cerbyd)
dépasser
goddiweddyd, pasio
désolé
yn flin
le dommage
niwed
le dortoir
ystafell gysgu
doubler
goddiweddyd, pasio
doucement
yn dawel/yn araf
la douche
cawod
le drap
cynfas
l'eau (non) potable (f.)
dðr yfed (anyfadwy)
écraser
gwasgu
l'embarquement(m.)
esgyniad i long/cychwyniad
l'emplacement(m.)
safle
emporter
i fynd allan
l'équipage (m.)
criw
l'équipement(m.)
of er
la faute
bai/camgymeriad
faux
f als
le feu
tân/golau traf ig
la fiche
f urflen
le frein
brêc
freiner
brecio
l'hébergement(m.)
llety
les heures de pointe
oriau brys
le gendarme
plismon/heddwas
la gendarmerie
gorsaf heddlu
glisser
llithro/sglefrio
gravement
yn ddifrifol
heurter
taro
l'immatriculation (f.)
cofrestriad
l'incendie (m.)
tân
lesinconvénients
anfanteision
l'inondation (f.)
llif
l'installation (f.)
gosod/codi
la lampe de poche
tortsh
libre
rhydd
la ligne
llinell
la liste
rhestr
le/la locataire
tenant
louer
llogi/gosod (arrent)
manquer
methu/colli
lematelas pneumatique
gwely awyr
lematériel
of er/defnydd
lamontre
oriawr
mort
marw
lemoteur
motor/peiriant
mouillé
gwlyb
municipal
trefol/bwrdeistrefol
la note
bil/nodyn
la nuit
nos
l'ouvre-boîte (m.)
agorwrtun
l'ouvre-bouteille (m.)
agorwr potel
le panneau
arwyddbost
pardonner
maddau
la pension
llety a phob pryd bwyd
le permis de conduire
trwydded yrru
la pièce d'identité
papur/prawf adnabod
la pile
batri
la piste
llethr/trac
la place
sgwâr
le plan
cynllun
pleurer
crio/llefain
le pneu (crevé)
teiar(â phynjar)
le poidslourd
cerbyd nwyddau trwm
la police-secours
heddlu argyfwng
le poste de secours
safle cymorth cyntaf
la prise de courant
pwynt trydan
le problème
problem
le/la propriétaire
perchennog
la poubelle
bin sbwriel
privé
preifat
propre
glân/eich hun
ralentir
arafu
la récéption
derbynfa
le réchaud
f wrn/popty
la récompense
gwobr
le reçu
derbynneb
regretter
difaru
rembourser
ad-dalu
remplir
llenwi
renverser
troi/dymchwel
réparer
atgyweirio/trwsio
la réservation
cadw
risquer
mentro/peryglu
la roue
olwyn
rouler
rholio/gyrru
le sac de couchage
sach gysgu
sale
brwnt
le sapeur pompier
dyn tân
le séjour
arhosiad
signer
arwyddo/llofnodi
s'inquiéter
pryderu/poeni
se noyer
boddi
la sortie
allanfa
la station balnéaire
tref lan môr
la station de ski
gorsafsgio
le tarif
prisiau/rhestr brisiau
le témoin
tyst
la tente
pabell
le terrain de jeux
maes chwaraeon/chwarae
tomber
cwympo
le/la touriste
twrist/ymwelydd
tourner
troi/gwneud f ilm
le trajet
taith
lestransports en commun
trafnidiaeth gyhoeddus
traverser
croesi
trouver
dod o hyd/f eindio
tuer
lladd
l'urgence (f.)
brys/argyfwng
utiliser
defnyddio
les vacances
gwyliau
valable
dilys
le véhicule
cerbyd
le vol
lladrad/hediad
le volant
olwyn lywio/llyw
voler
dwyn/hedfan
le VTT
beic mynydd