Level 7 Level 9
Level 8

YSGOL


261 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
absent
absennol
l'accent(m.)
acen
aider
helpu
allemand
Almaeneg/Almaenig
allumer
cynnau/troi(rhth) ymlaen
l'an (m.)
blwyddyn
anglais
Saesneg/Seisnig
l'année (f.)
blwyddyn
apprendre
dysgu
l'atelier(m.)
gweithdy
le bac(calauréat)
Lefel 'A'(yn Ffrainc)
le bâtiment
adeilad
la bibliothèque
llyfrgell
bien
yn dda
la biologie
bywydeg, bioleg
le bol
powlen
bon
da
le brevet
tystysgrif
le bulletin
bwletin/adroddiad
le bureau
swyddfa
le cahier
llyfr ysgrifennu
la calculatrice
cyfrifiannell
la cantine
freutur
le cartable
sachell/bag ysgol
la cassette
casét
le censeur
Dirprwy Bennaeth
le centre de documentation et d'information
canolfan adnoddau/wybodaeth
le certificat
tystysgrif
leCES
ysgol uwchradd
la chaise
cadair
charger
llwytho
chercher
chwilio am
la chimie
cemeg
choisir
dewis
la chose
peth
la classe
dosbarth
le classeur
f eil
le clavier
allweddell
la colle
glud/cael eich cadw i mewn
le club
clwb
le collège
ysgol
commencer
dechrau
la composition
traethawd
comprendre
deall
le concert
cyngerdd
le concierge
gofalwr
le concours
cystadleuaeth
le congé
seibiant/gwyliau
conseiller
cynghori
le conseiller d'orientation
ymgynghorwr gyrfaoedd
le contraire
gwrthwyneb/gwrthwynebol
le contrôle
prawf/archwiliad
la copie
copi/gwaith disgybl(papur)
correct
cywir
corriger
cywiro
le couloir
coridor
couramment
yn rhugl
le cours
gwers/cwrs
la craie
sialc
le crayon
pensil
le cricket
criced
d'accord
iawn
le délégué de classe
swyddog dosbarth/cynrychiolydd
demander
gofyn (am)
le demi-pensionnaire
disgybl dydd
désolé
yn flin
le dessin
celf/arlunio
détester
casáu
le devoir
rhaid/gwaith cartref
les devoirs
gwaith cartref
le dictionnaire
geiriadur
différent
gwahanol
difficile
anodd
le diplôme
diploma
dire
dweud
le directeur/la directrice
prifathro/pennaeth
la disquette
disg
distribuer
dosbarthu
le/la documentaliste
llyfrgellydd
le doute
amheuaeth
douter
amau
dur
caled
durée
hyd
durer
parhau
l'échange (m.)
cyfnewid
échouer
methu
l'école (f.)
ysgol
écouter
gwrando
l'écran (m.)
sgrîn
écrire
ysgrifennu
l'éducation (f.)
addysg, magwraeth
effacer
dileu
l'élève
disgybl
l'emploi du temps(m.)
amserlen (ysgol)
ennuyeux
diflas
l'enseignant
athro
l'enseignement(m.)
addysg ysgol
enseigner
dysgu
entendre
clywed
épeler
sillafu
l'épreuve (f.)
prawf
l'EPS
addysg gorf orol/chwaraeon
l'erreur(f.)
camgymeriad
espagnol
Sbaeneg/Sbeinig
éteindre
dif odd
être d'accord
cytuno
être reçu à
llwyddo (mewn arholiad)
l'étude (f.)
astudiaeth
les études
astudiaethau
l'étudiant
myfyriwr
étudier
astudio
exact
yn union
l'examen (m.)
arholiad
excellent
ardderchog
l'excursion (f.)
gwibdaith
s'excuser
ymddiheuro
excusez-moi
esgusodwch fi
l'exemple (m.)
enghraif t
expliquer
egluro
facile
hawdd
facultatif
dewisol/opsiynol
faible
gwan
la faute
bai/camgymeriad
faux
f ug
la feuille
deilen/dalen
le feutre
f elt
finir
gorf en
la fois
gwaith, tro
le football
pêl-droed
la formation
hyf orddiant
fort
cryf
français
Ffrangeg/Ffrengig
gallois
Cymraeg/Cymreig
la géographie
daearyddiaeth
la gomme
dilëwr
le groupe
grðp
le gymnase
campfa/gymnasiwm
la gymnastique
gymnasteg
l'heure (f.)
awr
l'histoire (f.)
hanes
le hockey
hoci
impossible
amhosib
l'imprimante (f.)
argraf ydd
l'informatique (f.)
technoleg gwybodaeth
l'instituteur/institutrice
athro/athrawes cynradd
l'instruction religieuse (f.)
addysg grefyddol
intéressant
diddorol
l'interne
disgybl preswyl
interroger
holi
japonais
Japanaeg/Japaneaidd
le jour
dydd
la journée
diwrnod
le laboratoire
labordy
la langue
iaith/tafod
leslangues vivantes(f.pl.)
ieithoedd tramor
lentement
yn araf
lire
darllen
leslocaux (m.pl.)
adeiladau
le lycée
ysgol uwchradd
lemachin
pethna, bechingalw
lemagnétophone
recordydd tâp
lemagnétoscope
recordydd fideo
mal
ynwael, dolur
manuel
(â)llaw
lematch
gêm
lematérielscolaire
of er ysgol
lamaternelle
ysgol feithrin
lesmathématiques(f.pl.)
mathemateg
lamatière
pwnc, mater
lemot
gair
lamusique
cerddoriaeth
nager
nofio
la natation
nofio
le niveau
lefel
la note
marc/nodyn
les notes
nodiadau, marciau
obligatoire
gorfodol
l'ordinateur(m.)
cyfrifiadur
oublier
anghofio
ouvrir
agor
parler
siarad
passer
pasio, treulio (amser)
la pause
seibiant, egwyl
penser
meddwl
une perme
gwersrydd
permettre
caniatáu
le personnel
staf
la phrase
brawddeg
la physique
f iseg
le pion
swyddog
la piscine
pwll nofio
poser
gosod
pouvoir
gallu
préférer
bod ynwell gan, f afrio
présent
presennol
primaire
cynradd
le principal
prif
le professeur
athro/athrawes
le progrès
cynnydd
prononcer
ynganu
prouver
profi
le proviseur
pennaeth (ysgol)
la question
cwestiwn
quitter
gadael
raconter
adrodd
la raison
rheswm
ranger
tacluso,rhoi pethau i gadw
la récréation
egwyl
la règle
rheol/pren mesur
regretter
difaru, edifarhau
la rentrée
dychweliad/dechrau'rflwyddyn ysgol
répéter
ail-adrodd
répondre
ateb
le résultat
canlyniad
la retenue
cael eich cadwar ôl ysgol
le rétroprojecteur
uwchdaflunydd
réussir
llwyddo
le rugby
rygbi
la salle
ystafell
la salle omnisports
neuadd chwaraeon
sauver
achub
savoir
gwybod
la science
gwyddoniaeth
la science économique
economeg
scolaire
ysgol(ans.)
la scolarité
presenoldeb ysgol
secondaire
uwchradd/eilradd
se tromper
camgymryd
le/la secrétaire
ysgrifennydd
la sonnerie
cloch
la sorte
math
le sport
chwaraeon
sportif/sportive
mabolgampwr/wraig
le/la stagiaire
person dan hyf orddiant
le stage
cwrs hyf orddi
le stylo
pen ysgrifennu, ysgrifbin
le surveillant
goruchwyliwr
la table
bwrdd
le tableau (blanc/noir)
bwrdd gwyn/du
taper
teipio
la technologie
technoleg
la télévision
teledu
le tennis
tenis
le théâtre
theatr
tort
anghywir
tourner
troi
traduire
cyfieithu
le travail
gwaith
travailler
gweithio
lestravaux manuels(m.pl.)
gwaith cref tau (gwersi)
le trimestre
tymor
trouver
dod o hyd i, f eindio
le truc
peth
l'uniforme (m.)
gwisg ysgol
les vacancesscolaires(f.pl.)
gwyliau ysgol
vérifier
gwirio
le vestiaire
ystafell gotiau/newid
vite
yn gyflym
la voix
llais
vouloir dire
golygu
vrai
gwir