Level 2
Level 1

CONTRACT


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
abide by
tuân thủ, tôn trọng
agreement
hợp đồng, giao kèo
assurance
sự chắc chắn, sự tin chắc, điều tin chắc, điều chắc chắn
cancel
hủy bỏ
determine
xác định, quyết định, định rõ
engage
dàn xếp để tuyển dụng một người, thuê một người
establish
lập, thành lập, kiến lập, thiết lập
obligate
bắt buộc, ép buộc
obligation
nghĩa vụ, bổn phận / sự biết ơn
party
đảng phái, tiệc, buổi liên hoan, những người cùng đi, nhóm người, các bên
provision
sự cung cấp, điều khoản, dự trữ
resolve
quyết tâm, ý kiên quyết
specify
chỉ rõ, ghi rõ, định rõ