Level 1 Level 3
Level 2

MARKETING


12 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
attract
hấp dẫn, lôi cuốn
compare
(+TO)so sánh,(+WITH) đối chiếu
compete
đua tranh, ganh đua, cạnh tranh
consume
tiêu thụ, lãng phí
convince
làm cho tin, làm cho nghe theo, thuyết phục
current
(adj) hiện thời, hiện nay, phổ biến, hiện hành, (noun) chiều hướng, dư luận, tư tưởng
fad
mốt nhất thời, sự thích thú tạm thời, dở hơi, gàn dỡ
inspire
truyền cảm hứng, gây cảm hứng
market
thị trường, chợ, nơi mua bán sản phẩm
persuade
làm cho tin, thuyết phục , persuade>convince
productive
sản xuất, sinh sản, sinh lợi nhiều, có hiệu quả
satisfy
làm thỏa mãn, làm vừa lòng, đáp ứng