Level 61 Level 63
Level 62

Frederyk Chopin


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
urodził się w Polse
er wurde in Polen geboren
był polakim kompozytorem i pianistą
er war ein polnischer Komponist und Pianist
umarł we Francji w Pariżu
er starb in Frankreich in Paris
zaczął grać na pianinie bardzo wcześnie
er begann sehr zeitig mit dem Klaviespielen
zaczął już grać w dziecinstwie
er fing schon als Kind an zu spielen
był bardzo zdolny
er war sehr begabt
połowę swojego życia spędził za granicą
die Haelfte seines Lebens verbrachte er im Ausland
skomponował wiele utworów
er komponierte viele Stuecke
n.p. mazurki, polonezy, walce i ballady
z.B. Mazurka, Polonese, Walzer und Baladen
był chorowity i umarł bardzomłody
er war sehr krank und starb sehr jung
w wieku 39
im Alter von 39 Jahren
został pochowany w Paryżu
er ist in Paris beerdigt
ale jego serce spoczywa w kościele w Warszawie
aber sein Herz liegt in einer Kirche in Warschau
wybrałem tego artystę
ich waehlte diesen Kuenstler
gdyż jest jednym z największych
weil er einer der groessten
i najwybitniejszy kopozytorów i pianistów na świecie
und herausragendsten Komponisten und Pianisten auf der Welt ist
sam słucham jego utorów
ich selber hoere seine Werke
muzyka jest przyjemna i uspokajająca zwłaszcza gdy się uczę
die Musik ist angenehm und beruhigend vor allem waehrend ich lerne