Level 2 Level 4
Level 3

Idioms for writting


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Diamond cut diamond
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn
Beating around the bush
Vòng vo tam quốc
Easy come, easy go
Dễ được, dễ mất
Man proposes, god disposes
Mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên
It is the first step that counts
Vạn sự khởi đầu nan
A flow will have an ebb
Sông có khúc, người có lúc
Words are but Wind
Lời nói gió bay
Empty vessels make most sound
Thùng rỗng kêu to
Fire proves gold, adversity proves men
Lửa thử vàng, gian nan thử sức
Adversity brings wisdom
Có khó mới ló cái khôn
Lucky at cards, unlucky in love
Đen tình, đỏ bạc
Speech is silver, but silence is golden
Lời nói là bạc, im lặng là vàng
We reap as we sow
Gieo gió gặt bão
Laughter is the best medicine
Một nụ cười bằng mười thang thuốc bổ
Neck or nothing
Không vào hang cọp sao bắt được cọp con