Level 7 Level 9
Level 8

Environment


35 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Alarming facts
Những sự thật đáng báo động
Main environmental problems
Những vấn đề chính về môi trường
Air pollution
Ô nhiễm không khí
Water pollution
Ô nhiễm nguồn nước
Industrial emissions
Những khí thải công nghiệp
illegal dumping
Đổ rác bất hợp pháp
Waste disposal
Sự loại bỏ rác thải (thu thập và vận chuyển rác thải đến nơi xử lý)
Overfishing
Khai thác cạn kiệt cá
Radioactive contamination
Ô nhiễm phóng xạ
Noise pollution
Ô nhiễm tiếng ồn
Deforestation
Sự tàn phá rừng
Health problems
Các vấn đề sức khỏe
Food crisis
Nạn đói
Poor water quality
Chất lượng nước kém
Loss of biological diversity
Mất đa dạng sinh học
Endangered marine life
Sinh vật biển bị đe dọa tuyệt chủng
Erosion and soil degradation
Sự xói mòn và sự thoái hóa đất
Desertification
Sa mạc hóa
Depletion of the ozone layer
Sự mỏng dần của tầng ô zôn
How to protect the environment
Cách để bảo vệ môi trường
Anti-pollution programs
Các chương trình chống ô nhiễm
imposing stricter environmental standards
Áp đặt nghiêm khắc hơn các tiêu chuẩn về môi trường
Enforcing related laws
Thi hành các luật có liên quan
Establishing protective zones of natural scenery
Thiết lập khu bảo vệ cảnh quan thiên nhiên
Forests are an invaluable source
Rừng là nguồn tài nguyên vô giá
Phasing out indiscriminate logging
Bãi bỏ việc đốn gỗ bừa bãi
Increasing public awareness
Nâng cao nhận thức cộng đồng
Using renewable materials and energy
Sử dụng vật liệu và năng lượng có thể tái tạo
Using environmentally-friendly alternatives to control fossil fuel emissions and other sources of greenhouse gases
Sử dụng các nguồn thay thế thân thiện với môi trường để kiểm soát khí thải từ nhiên liệu hóa thạch và các nguồn khác của khí nhà kính
Applying efficient waste disposal systems
Sử dụng các hệ thống sử lý chất thải hiệu quả
Waste treatment
Xử lý chất thải
Recycling
Sự tái chế
Disposal facilities
Các công trình tiêu hủy
Waste collection
Sự thu thập phế liệu
Designing sanitary landfills
Thiết kế các bãi chôn rác hợp vệ sinh