Level 2
Level 1

New level


78 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Razmak između dve susedne tačke na ekranu se naziva:
rezolucija ekrana
U opštem smislu podaci su
Sirovine iz kojih se obradom dobijaju informacije.
Računarstvo je:
Naučna disciplina koja izračunava šta se i kako se može rešiti pomoću računara
Čuvanje podataka i programa je funkcija uređaja:
(funkcija) memorije
Izvršavanje instrukcija programa i izvođenje različitih operacija nad podacima obavlja:
procesor
Jedan bajt ima
8 bitova
Šta nam omogućava da se premosti veliki jaz između brzine mikroprocesora i operativne memorije:
interna keš memorija
Smisao interne keš memorije je
Da premosti veliki jaz između brzine mikroprocesora i operativne memorije
Informacioni sistemi su
Sistemi u kojima je dominantan problem čuvanja, prenosa i obrade informacija
Bajt služi za izračunavanje
kapaciteta memorije
Vreme prilaza memoriji je
Vreme koje protekne od trenutka obraćanja memoriji, radi dobijanja podataka do trenutka dobijanja podataka iz memorije.
Funkcija matematičkog koprocesora je
Povećanje brzine izvođenja matematičkih operacija.
Otvaranje konteksnog menija se vrši pomoću
desnog tastera miša
Funkcija modema je
povezivanje računara na većim udaljenostima poštanskim linijama
Ko prenosi podatke, adrese i kontrolne signale?
Magistrala.
Portovi su
utičnice na kućištu
Šta je to karakter?
Bilo koji znak eksterne azbuke.
Algoritam je
plan u kome se precizno definiše redosled izračunavanja.
Bilo koji znak eksterne azbuke predstavlja:
karakter
Algoritamski koraci su
pojedina elementarna izračunavanja u algoritu.
COBOL je programski jezik namenjen za rešavanje
poslovnih problema
Plan u kome se precizno definiše redosled izračunavanja se naziva
algoritam.
PASCAL je prg jezik namenjen za rešavanje
naučno-tehničkih problema i obuku iz programiranja.
Naučno-tehnički problemi se rešavanju pomoću prg jezika
FORTRAN.
Problemi u veštačkoj inteligenciji se rešavaju pomoću prg jezika
PROLOG
Engleske reči koje definišu naredbe ili delove programa zovu se
rezervisane reči.
Reči koje identifikuju objekte programa su
identifikatori.
Sintaksna greška je
nepravilan zapis naredbe.
Semantička greška je
greška u logici rešenja
Naredba je
najmanji deo programa kojim se definiše neka aktivnost na računaru.
Sistemski program koji omogućava unošenje i izmenu teksta programa je
editor
Povezivač (linker)
iz većeg broja programskih jedinica pravi izvršni oblik programa.
Nepravilan zapis naredbe se naziva i
sintaksna greška.
Sistemski program koji donosi program u operativnu memoriju je
punilac (loader)
Kompajler je
sistemski program koji prevodi na mašinski jezik.
Zvučna kartica se priključuje na računar preko
utičnice na magistrali.
Disk je uređaj koji se koristi za
memorisanje podataka i programa.
Datoteka je
kolekcija srodnih podataka.
Kolekcija srodnih podataka je
datoteka.
Spoljne memorije se koriste za
duže čuvanje podataka i programa.
Kada se opcija vertikalnog menija završava sa tri tačke (...) to znači
Aktiviranjem ove opcije se nastavlja dijalog sa korisnikom.
Osnovna funkcija programa Win Explorer je
rad sa folderima (katalozima) i datotekama.
Program kao proizvod treba da zadovoljava sledeće uslove
funkcionalnost, pouzdanost, prenosivost
Linijski editor je editor teksta kod koga se
uređuje red po red teksta.
Jedan disk se može podeliti na više logičkih diskova?
Da.
Skup svih znakova istog stila je
font.
Funkcionalnost, pouzdanost, prenosivost
su funkcije koje program treba da zadovoljava kao proizvod.
Sa gledišta autorskih prava programi se dele na
javne, deljive i vlasničke
Aplikativni meni programa PAINT sadrži sledeće opcije:
File, Edit, View, ...
Čvor mreže je
lokacija gde se nalazi glavni računar u mreži.
Heder i futer predstavlja
tekst na vrhu i dnu stranice.
Topologija mreže je
način povezivanja računara kod lokalnih mreža.
Lokacija gde se nalazi glavni računar u mreži se naziva
čvor mreže.
Zvezda, prsten i magistrala predstavlja
karakteristične topologije mreže.
Klijent - server model komunikacije računara zasniva se na
klijent traži uslugu, a server pruža uslugu.
Sedam nivoa.
Koliko nivoa ima otvoren sistem povezivanja, koji razvrstava probleme (u)prenosa podataka?
Editori teksta mogu se podeliti na
linijske i ekranske.
Šta je pouzdanost sistema?
Broj otkaza u jedinici vremena.
cut paste
Opcije kojima se prenosi tekst u procesoru teksta
Administrator mreže je
lice koje vodi računa o održavanju servera i pravima korisnika.
Programski jezik Pascal je
strogo formalni jezik koji jednoznačno opisuje algoritam.
Problemi koji se rešavaju u Pascal-u se mogu razložiti na manje celine koje se posebno obrađuju.
Da li se problemi koji se rešavaju u Pascal-u mogu razložiti na manje celine koje se posebno obrađuju?
Gotovi potprogrami u Pascal-u se još nazivaju
ugrađene funkcije.
Potprogrami koje piše sam korisnik namenjeni su za
rešavanje određenih problema koji nisu sadržani u biblioteci gotovih programa.
Procedura u Pascal-u se sastoji iz
zaglavlja procedure i bloka procedure.
Hipertekst predstavljaju
dokumenti koji su povezani među sobom na osnovu označenih pojmova ili skupom reči.
Zvučna i grafička kartica omogućava
(mogućnost) da multimedijalni programi rade na računaru.
U informatici virtuelna realnost je
trodimenzionalna predstava koju stvara računar.
World wide web je
internet servis zasnovan na hipertekstu.
Crvi su
štetni programi koji se šire mrežom.
Brzina procesora (CPU) meri se u
gigahercima (GHz)
Internet je svetska mreža koja povezuje više računarskih mreža.
Da.
Pravljenje rezervne kopije predstavlja
bekap (backup) podataka.
Šta je uređaj za pretraživanje (npr Google)?
Program koji pretražuje internet po ključnim rečima.
U kom meniju se nalaze naredbe Copy i Paste u Win Explorer-u?
Edit
Šta najbliže opisuje reč download?
Preuzimanje podataka sa interneta.
Saznanje koje je prihvatljivo za žive organizme ili upravljačke mašine predstavlja
informaciju.
Operativni sistem je
skup sistemskih programa koji omogućuju efikasno i pouzdano koršćenje računarskog sistema.