Level 2
Level 3

2013


54 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Definicija informacije
To je podatak koji ima značenje u nekom kontekstu.
Predmet izučavanja informatike
Razvoj i primena informacionih tehnologija, razvoj informacionih delatnosti i angažovanja ljudi u obavljanju informacionih delatnosti
Blez Paskal
se smatra ocem prve računarske mašine.
Čarls Bejbidž
je razvio automatsku mehaničku diferencijalnu mašinu.
Doprinos Hermana Holerita
Elektro mehanička mašina sa brojačima koji se aktiviraju pomoću elektronskih senzora.
ENIAC
Prvi uspešan elektronski računar opšte namene.
Računarski sistemi su
elektronske mašine koje obrađuju ulazne informacije i iz njih proizvode izlazne informacije.
Računare opšte i specijalne namene
Sa stanovišta primene računari se dele na:
Višekorisničke i jednokorisničke
Sa stanovišta broja korisnika koji mogu istovremeno da koriste isti računar računari se dele na:
SIMD računari su
paralelni računari (računarski sistemi) (Single Instruction Multiple Data)
SISD računari su
serijski računari (računarski sistemi)
Računarski hardver i računarski softver
Komponente od kojih se sastoji svaki računarski sistem.
Magistrala
prenosi podatke, adrese i kontrolne signale.
ASCII i EBCDIC
su kodovi koji su u najčešćoj upotrebi.
32 bita
sadrži jedna reč (Word)
Sa direktnim pristupom i sa sekvencijalnim pristupom
su tipovi spoljnih memorija.
Monoprogramski i multiprogramski
Podela operativnih sistema sa tačke gledišta broja programa koji istovremeno mogu biti u centralnoj memoriji.
Komandnog tipa i grafičkog tipa
Sa stanovišta načina zadavanja komandi, postoje operativni sistemi:
Virtuelna memorija je
Tehnika koju koristi operativni sistem da upravlja lokacijama segmentiranog programa.
Sistemski softver
čine programi prevodioci, veznici i uslužni programi.
Editorom
Pomoću kog programa (Kojim programom) se vrši unošenje korisničkog programa u računar?
Zvučna kartica se priključuje na računar preko
utičnice na magistrali.
Spoljne memorije se koriste za
duže čuvanje podataka i programa.
Disk je uređaj koji se koristi za
memorisanje podataka i programa.
Datoteka je
kolekcija srodnih podataka.
Sa gledišta autorskih prava programi se dele na
javne, deljive i vlasničke
Dužina procesorske reči je
broj bitova koji se jednovremeno prenosi i obrađuje unutar procesora.
Brzina procesora (CPU) meri se u
gigahercima (GHz)
Radni takt generiše
Sat (clock) - specijalno elektronsko kolo kojim se iniciraju operacije procesora.
Brza - keš memorija se nalazi u
procesoru
Ključne magistrale
Magistrala podataka, adresna i kontrolna magistrala.
Serijski i paralelni
su vrste portova.
Vektorski i rasterski
su načini na koje se dobijaju slike na nekom grafičkom uređaju.
Rezolucija
pri predstavljanju slika je broj podela po horizontali i vertikali.
2 na 16
je broj različitih boja koje sa pridruženih 16 bitova može da prikaže jedan piksel.
Za neprekidno napajanje
se koristi UPS.
Glavne funkcije OS
su kontrola procesa, upravljanje memorijom i upravljanje jedinicama.
Jezgro operativnog sistema je skup programa
koji kontroliše pristup računaru, vrši organizaciju memorije, raspoređuje procese i sistemske resurse.
Put-staza do datoteke
je određen nazivima čvorova (kataloga i potkataloga) preko kojih se dolazi do datoteke.
Kada se opcija vertikalnog menija završava sa tri tačke (...) to znači
Aktiviranjem ove opcije se nastavlja dijalog sa korisnikom.
Osnovna funkcija programa Win Explorer je
rad sa folderima (katalozima) i datotekama.
Control Panel
Podešavanje parametara konfiguracije sistema je osnovna funkcija programa koji se nalazi u programskoj grupi:
Hladni start operativnog sistema
Start koji započinje uključivanjem prekidača.
Ključna reč, parametri, opcije
je struktura komande operativnom sistemu.
Izlazak konteksnog menija
je posledica "desnog klika".
Prozori tipa- foldera, dokumenta, aplikacije i dijaloga
Koje su vrste prozora?
Standardni i naučni
Koje su dve verzije programa kalkulator?
Pravljenje rezervne kopije predstavlja
bekap (backup) podataka.
Razlika između klijenta i servera?
Klijent je računar koji koristi resurse mreže, a server ih stavlja na raspolaganje.
Prema topologiji računarska mreža imati
zvezdastu topologiju, prstenastu, topologiju magistrale i hibridnu.
URL je
jednoobrazni lokator resursa (Uniform Resource Locator).
Hipertekst predstavljaju
dokumenti koji su povezani među sobom na osnovu označenih pojmova ili skupom reči.
interneta
TCP/IP protokol je obavezan za rad:
Home page
prvi ili primarni dokument u World Wide Web-u