513 words to learn

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
offer
cung cấp / đem lại
available
item
món hàng / món đồ
recent
gần đây / vừa rồi
local
địa phương
position
vị trí
sales
bán hàng
discount
giảm giá
advertisement
mẫu quảng cáo
indicate
chỉ ra
purpose
mục đích
finance
tài chính
line
dòng (sản phẩm, chữ)
interested
quan tâm
reserve
đặt (phòng, bàn...)
location
địa điểm
detail
chi tiết / nêu chi tiết
public
công chúng / công cộng
community
cộng đồng
market
thị trường / chợ
payment
thanh toán / tiền thanh toán
operate
hoạt động / vận hành
likely
có thể
recommend
đề nghị
industry
ngành
survey
khảo sát
facility
cơ sở
annual
hàng năm
promote
quảng bá / thúc đẩy
even
thậm chí
access
tiếp cận / truy cập
application
đơn xin
manufacture
sản xuất
due to
do
award
giải thưởng
replace
thay thế
possible
có thể
package
gói hàng / gói dịch vụ
several
một vài
session
buổi
material
vật liệu / tài liệu
resource
nguồn (lực, tài liệu...)
once
một khi / một lần
rate
giá / đánh giá
security
an ninh / an toàn
through
qua / thông qua
based
dựa trên / đặt
locate
đặt
exhibit
triển lãm
those
những người / những cái
previous
trước đây
take
tốn (thời gian)
propose
đề xuất
human resources
nhân sự
respond
trả lời / phản hồi
owner
người chủ
memo
thông báo
appreciate
cảm kích
compete
cạnh tranh
already
rồi
need
nhu cầu
mail
thư (bưu điện)
resident
người dân
suggest
đề xuất
enclose
đính kèm
representative
người đại diện
least
ít nhất
workshop
hội thảo
firm
công ty
employ
tuyển dụng
show
buổi diễn / triển lãm / chương trình
refund
tiền hoàn lại
process
quy trình
résumé
sơ yếu lý lịch
transport
vận chuyển
supplies
vật dụng
assistant
trợ lý
damage
thiệt hại
conduct
tiến hành
candidate
ứng cử viên
directly
trực tiếp
since
bởi vì
regarding
về (=about)
original
ban đầu
experience
trải nghiệm / trải qua
production
việc sản xuất / sản lượng
assist
hỗ trợ
applicant
người nộp đơn
upcoming
sắp diễn ra
fill out / fill in
điền
popular
phổ biến
place
đặt
renovate
tân trang
consulting
việc tư vấn
among
giữa
warranty
bảo hành
fund
quỹ
update
cập nhật
option
sự lựa chọn
present
trình bày / xuất trình / trao
profit
lợi nhuận
further
thêm
apartment
căn hộ
insurance
bảo hiểm
such as
như là
over
trong vòng
prefer
ưa thích hơn
instruction
sự hướng dẫn
career
sự nghiệp
ensure
đảm bảo
feature (v)
có / bao gồm
effective
hiệu quả
type
loại
supply
cung cấp
renew
gia hạn
airline
hãng hàng không
board
ban
whether
liệu... hay không / bất kể
potential
có tiềm năng
consumer
người tiêu dùng
head
người đứng đầu
meet
đáp ứng
period
khoản thời gian
condition
điều kiện
concern
sự lo lắng
efficient
hiệu quả
advance
trước
agency
công ty
budget
ngân sách
contribute
đóng góp
as well as
cũng như
energy
năng lượng
depart
khởi hành
issue
vấn đề
below
bên dưới
variety
sự đa dạng
subscription
việc đặt báo, tạp chí...
model
mẫu sản phẩm
hall
hội trường
supervisor
người giám sát
remain
vẫn còn / vẫn luôn
estimate
ước tính
approve
chấp thuận
sample
mẫu / mẫu thử
therefore
vì vậy
property
bất động sản / nhà / đất
cause
gây ra
individual
cá nhân
as soon as
ngay khi
extra
thêm
along
dọc theo
passenger
hành khách
distribute
phân phối / phân phát
probably
có thể
throughout
xuyên suốt / khắp
CEO
tổng giám đốc
apply
áp dụng
yet
vẫn chưa
region
vùng
specific
cụ thể
set
thiết lập / cài đặt / sắp đặt
field
lĩnh vực
pick up
lấy / đón
lead
dẫn / dẫn dắt
satisfy
thỏa mãn
maintenance
việc bảo trì
instead
thay vì / thay vì vậy
degree
tấm bằng
strategy
chiến lược
notify
thông báo cho
kind
loại
receipt
biên nhận
study
nghiên cứu
performance
hiệu suất
leave
để lại / để cho
sign up
đăng ký
upon
vào lúc
personnel
nhân sự
exchange
đổi
furniture
đồ nội thất
concert
buổi hòa nhạc
though
mặc dù
take place
diễn ra
significant
đáng kể
expenses
chi phí
retail
bán lẻ
process
xử lý
latest
mới nhất
value
giá trị
either
một trong hai
solution
giải pháp
method
phương pháp
permit
cho phép / giấy phép
case
trường hợp
technical
kỹ thuật
record
hồ sơ / ghi nhận
apologize
xin lỗi
standard
tiêu chuẩn
seek
tìm kiếm
file
tập tin / hồ sơ
raise
tăng / quyên góp
unfortunately
không may
despite
mặc cho
goods
hàng hóa
law
luật
guide
hướng dẫn
feature (n)
đặc tính / tính năng
campaign
chiến dịch
lecture
bài diễn thuyết
issue
số (tạp chí, báo...)
frequent
thường xuyên
temporary
tạm thời
attention
sự chú ý
leader
người lãnh đạo / người dẫn đầu
store
cất trữ
handle
xử lý
related
liên quan
ceremony
buổi lễ
direction
sự hướng dẫn / đường đi
data
dữ liệu
tax
thuế
collect
thu thập
celebrate
ăn mừng
laboratory
phòng thí nghiệm
proper
đúng cách / phù hợp
guarantee
đảm bảo
get
trở nên / được
committee
ủy ban
code
regulation
quy định
impress
gây ấn tượng
as
như / vì / khi
valid
có hiệu lực / hợp lệ
complimentary
miễn phí
artist
nghệ sĩ
quarter
quý (3 tháng)
recruit
tuyển dụng
above
trên
invitation
thư mời
donation
sự đóng góp
site
địa điểm / nơi
launch
tung ra
catalog
danh mục (sản phẩm,...)
division
bộ phận
choice
sự lựa chọn
power
điện / năng lượng
inspection
việc kiểm tra
term
điều khoản
extend
kéo dài
speaker
người diễn thuyết
excited
hào hứng
appear
xuất hiện
partner
đối tác
analyze
phân tích
release
tung ra
fair
hội chợ
prior
trước
effort
nỗ lực
defective
bị lỗi
affect
tác động đến
café / cafeteria
quán ăn uống
express
bày tỏ
device
thiết bị
certificate
giấy chứng nhận
obtain
có được / lấy được
evaluate
đánh giá
range
nhiều loại / sự đa dạng
ever
từ trước đến nay / từng
eligible
đủ điều kiện
across
khắp / bên kia
offer
đề nghị
relocate
dời địa điểm
leading
dẫn đầu
council
hội đồng
inquire
hỏi
recycle
tái chế
determine
xác định
chef
đầu bếp trưởng
demonstrate
chứng tỏ / trình bày
issue
cấp / đưa ra
cost (v)
tốn phí
invoice
hóa đơn
gallery
phòng trưng bày
procedure
quy trình
in person
trực tiếp
check
séc
satisfaction
sự hài lòng
fresh
tươi
approximately
khoảng chừng
found
thành lập
growth
sự tăng trưởng
language
ngôn ngữ
consultant
người tư vấn
technician
kỹ thuật viên
competition
cuộc thi
vice
phó
unless
trừ khi
unique
độc đáo
entrance
lối vào
expert
chuyên gia
initial
ban đầu
almost
hầu như
headquarters
trụ sở
trend
xu hướng
agreement
thỏa thuận
itinerary
lịch trình
average
trung bình
against
chống lại / đối với
upgrade
nâng cấp
except
ngoại trừ
brochure
tờ rơi
speech
bài diễn thuyết
warehouse
nhà kho
outdoor
ngoài trời
effect
tác động / hiệu lực
innovative
đổi mới
full-time
toàn thời gian
downtown
trung tâm thành phố
over
trên
duty
nhiệm vụ
connect
kết nối
opening
vị trí trống
agent
người đại diện
inquiry
câu hỏi
recognize
công nhận
no longer
không còn nữa
minimum
tối thiểu
situation
tình huống
reach
đạt được
management
ban quản lý
host
tổ chức
merchandise
hàng hóa
destination
điểm đến
task
nhiệm vụ
fail
thất bại / không làm
manual
sách hướng dẫn
appliance
thiết bị
transfer
chuyển
implement
ban hành
extensive
trên phạm vi rộng
take advantage of
tận dụng
merger
vụ sáp nhập
leadership
sự lãnh đạo
source
nguồn
beverage
thức uống
anniversary
kỷ niệm
brief
ngắn gọn
shipment
lô hàng
used to
đã từng
quite
khá
feedback
sự phản hồi
revenue
doanh thu
promote
thăng chức
exclusive
riêng / đặc biệt
plant
nhà máy
alternative
thay thế
usual
bình thường / thông thường
due
tới hạn / phải trả
overseas
ở nước ngoài
cash
tiền mặt
dish
món ăn
selection
tập hợp (sản phẩm...)
industrial
công nghiệp
thorough
kỹ lưỡng
accommodation
chỗ ở
instructor
người hướng dẫn
colleague
đồng nghiệp
collection
bộ sưu tập
similar
giống / tương tự
taste
mùi vị / nếm mùi vị
honor
vinh danh / vinh dự
route
tuyến đường
authorize
ủy quyền
real estate
bất động sản
deal with
giải quyết / làm việc với
address
giải quyết
mayor
thị trưởng
dining
ăn uống
audience
khán giả
fix
sửa chữa
exact
chính xác
extremely
cực kỳ
donate
đóng góp
challenge
thách thức
specify
nêu cụ thể
tourism
du lịch
accommodate
đáp ứng / chứa được
remove
loại bỏ
guideline
hướng dẫn
decade
thập kỷ
patient
bệnh nhân
check in
nhận phòng / làm thủ tục
prevent
ngăn
view
xem
assign
chỉ định
control
kiểm soát / điều khiển
establish
thành lập / thiết lập
advantage
lợi thế
helpful
hữu ích
decrease
giảm
expire
hết hạn
occur
xảy ra
summary
bảng tóm tắt
concerning
về (=about)
yourself
chính bạn
traditional
truyền thống
identification
chứng minh thư
affordable
có giá phải chăng
specialize in
chuyên về
familiar
quen thuộc
photography
nhiếp ảnh / việc chụp ảnh
reputation
danh tiếng
otherwise
khác / ngược lại
ingredient
thành phần
capacity
sức chứa / công suất
cover letter
thư xin việc
own
sở hữu
double
gấp đôi
right
quyền
predict
dự đoán
stock
hàng hóa
talk
bài diễn thuyết
fill
làm đầy
enhance
tăng cường
subscriber
người đặt báo, tạp chí...
bonus
tiền thưởng
accompany
đi kèm
negotiate
đàm phán
shuttle
xe trung chuyển
ahead
trước
accurate
chính xác
relationship
mối quan hệ
present
có mặt
board
lên (tàu, xe buýt...)
site
trang web
engineer
kỹ sư
vote
bầu chọn
cause
nguyên nhân
completely
hoàn toàn
recall
thu hồi
agricultural
nông nghiệp
license
giấy phép
postpone
trì hoãn
normal
bình thường
assess
đánh giá
analyst
nhà phân tích
ideal
lý tưởng
promptly
ngay lập tức / nhanh chóng
achieve
đạt được
reschedule
dời lịch
productivity
năng suất
reasonable
hợp lí
fall
rơi / giảm
intern
thực tập sinh
exceed
vượt quá
outstanding
tuyệt vời / xuất sắc
next to
cạnh
twice
hai lần
reliable
đáng tin cậy
ground
mặt đất
adjust
điều chỉnh
examine
kiểm tra
part-time
bán thời gian
equip
trang bị
priority
ưu tiên
resolve
giải quyết
creative
sáng tạo
screen
màn hình
figure
con số
decline
giảm
temperature
nhiệt độ
voucher
phiếu giảm giá
assemble
lắp ráp / tập hợp
gather
thu thập / tập hợp
recipient
người nhận
rarely
hiếm khi
acquire
mua lại / có được
willing
sẵn lòng
moreover
hơn nữa
click
nhấp chuột
flexible
linh hoạt
outline
vạch ra
in spite of
mặc cho
baggage
hành lý
lobby
tiền sảnh
land
đất
shift
ca làm việc
whereas
trong khi
neither
không cái nào
independent
độc lập
highway
đường cao tốc
comprehensive
toàn diện
dessert
món tráng miệng
signature
chữ ký
target
mục tiêu / nhắm đến
function
chức năng
solve
giải quyết
plant
cái cây
disappoint
gây thất vọng
sign
bảng hiệu / dấu hiệu
loyal
trung thành
furthermore
hơn nữa
luggage
hành lý
mostly
hầu hết
delicious
ngon
appoint
bổ nhiệm
committed
tận tâm
trash
rác
interesting
thú vị
generous
hào phóng
nevertheless
tuy nhiên
hardly
hầu như không
broad
rộng