Level 2
Level 1

Osnovi ekonomije preduzeća


63 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Preduzeće je
osnovni subjekt tržišne privrede koji predstavlja samostalnu organizaciju ljudi i sredstava za proizvodnju, sa određenim zadacima u okviru društvene podele rada.
Elementi preduzeća su
radni kolektiv, sredstva za proizvodnju, rezultati poslovanja, organizacija.
Zadatak preduzeća je
proizvodnja određenih proizvoda ili pružanje usluga.
Osnovni cilj poslovanja preduzeća je
maksimiziranje dobitka uloženim sredstvima.
Preduzeće je
ekonomski sistem.
Preduzeće je
organizacioni sistem.
Preduzeće nije
zatvoren niti statičan sistem, a nije ni tehnički niti prirodni sistem.
Ortačka i komanditna društva
su osnovni organizacioni oblici društva lica.
Akcionarsko i društvo sa ograničenom odgovornošću su
osnovni organizacioni oblici društva kapitala.
Izdavanjem akcija
akcionarsko društvo pribavlja potreban kapital za poslovanje i razvoj.
Komanditno društvo je
organizacioni oblik preduzeća koji ima dve grupe članova, od kojih jedni celokupnom svojom imovinom odgovaraju za obaveze društva, a drugi za obaveze društva odgovaraju do visine svojih naloga.
Društvo sa ograničenom odgovornošću je
organizacioni oblik preduzeća u kom članovi društva rizik poslovanja preduzeća snose samo do visine svojih udela u preduzeću.
Ortačko društvo je
organizacioni oblik preduzeća u kome članovi društva rizik poslovanja preduzeća snose solidarno i neograničeno.
U što kraćem roku ostvariti planiranu proizvodnju
jedan je od ciljeva upravljanja sredstvima preduzeća.
Ciklus angažovanja sredstava
je vreme koje sredstva provedu u naturalnom obliku.
Poslovna i posebna
prema nameni sredstva preduzeća mogu biti
Odnos osnovnih i obrtnih sredstava
određuje Strukturu poslovnih sredstava
Osnovna sredstva preduzeća su
građevinski objekti, oprema, zemljište
Obrtna sredstva preduzeća su
predmeti rada, gotovi proizvodi, novac na žiro računu.
Osnovna sredstva preduzeća
čine trajnu osnovu za rad preduzeća.
rezervni fondovi
mogu biti izvori sredstava preduzeća
Kratkoročni, dugoročni i trajni
prema ročnosti mogu biti izvori sredstava preduzeća
Stvari, prava i novac
Prema pojavnom obliku sredstva preduzeća se dele na
Obrtna sredstva preduzeća su
avansi i potraživanja od kupaca
Obrtna sredstva preduzeća su
predmeti rada, gotovi proizvodi, avansi, potraživanja od kupaca
Pripremi, upotrebi, rezervi i neupotrebljiva
Prema stanju osnovna sredstva preduzeća javljaju se u
Rezerve i zajednička potrošnja
su Sredstva posebnih namena u preduzeću
Stvari, prava i novac
su Pojavni oblici obrtnih sredstava
Sopstveni izvor sredstava preduzeća
je Poslovni fond preduzeća
Na početku poslovanja preduzeća
Poslovni fond se formira
Trajni izvor sredstava preduzeća
je Rezervni fond preduzeća
Sopstveni izvor sredstava preduzeća
je Rezervni fond preduzeća
Utrošci su
fizički iskazane količine elemenata proizvodnje utrošene u procesu proizvodnje.
Troškovi su
novčani izraz utrošenih elemenata radnog procesa.
Amortizacija, troškovi tekućeg i investicionog održavanja
pripadaju Troškovima sredstava za rad.
Fiksni troškovi
troškovi koji se u masi ne menjaju pri promeni obima proizvodnje.
Direktne i indirektne
Prema načinu prenošenja na nosioce, troškovi se dele na
Varijabilni troškovi su
troškovi koji se u ukupnom iznosu menjaju pri promeni obima proizvodnje.
Troškovi osnovnog materijala
su Direktni troškovi
Poslovni rashodi, rashodi finansiranja i vanredni rashodi
čine Ukupne rashode preduzeća
Proizvodne i režijske
Prema mestu nastanka troškovi se dele na
(trošak) sredstava za rad
Amortizacija je trošak
Prirodni troškovi su
troškovi sredstava za proizvodnju i radne snage.
Amortizacija sredstava za rad je
prenošenje dela njihove vrednosti na proizvod.
Kalkulacija je
raspoređivanje troškova po nosiocima.
Način obračuna cene koštanja proizvoda je metod
kalkulacije.
(pri) masovnoj proizvodnji samo jednog proizvoda
Čista diviziona kalkulacija koristi se pri
osnovni i sporedni proizvod.
Kalkulacija vezanih proizvoda primenjuje se u preduzećima koja proizvode
(u slučaju) proizvodnje više raznorodnih proizvoda
Kalkulacija pomoću dodataka koristi se u slučaju
angažovanje vrednosti i trošenje elemenata proizvodnje
su Oblici ulaganja u reprodukciju
fizičkog obima proizvodnje, ukupnog prihoda i dobiti
Rezultati poslovanja preduzeća mogu se izraziti preko
Preduzeće posluje sa gubitkom ukoliko su
ukupni rashodi veći od ukupnih prihoda.
ukupnih prihoda i ukupnih rashoda
Dobit se obračunava kao razlika između
prodatog obima proizvodnje i tržišnih cena proizvoda
Ukupan prihod od prodaje proizvoda se izračunava kao proizvod
pojavni oblik rezultata poslovanja
Ukupan prihod preduzeća je
izvršenim ulaganjima
Pri utvrđivanju poslovnog uspeha ostvareni poslovni rezultati preduzeća upoređuju se sa
Produktivnost predstavlja
prosečan radni učinak po radniku.
ostvarene dobiti i angažovanih sredstava
Rentabilnost preduzeća se izražava odnosom
produktivnost, ekonomičnost, rentabilnost
Parcijalni ekonomski principi poslovanja su
radne snage
Princip produktivnosti predstavlja zahtev da se ostvari što veći fizički obim proizvodnje, sa što manjim utrošcima
elemenata radnog procesa
Princip ekonomičnosti predstavlja zahtev da se ostvari što veći ukupan prihod, sa što manjim troškovima
rentabilnost
je Najobuhvatniji pokazatelj uspešnosti poslovanja preduzeća
ukupni rashodi manji od ukupnih prihoda
Preduzeće ostvaruje dobit ukoliko su