Level 2 Level 4
Level 3

Upravljanje preduzećem


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolisanje
predstavljaju aktivnosti procesa upravljanja
Aktivnosti procesa upravljanja su
planiranje, organizovanje, vođenje i kontrolisanje
bihevioristička teorija upravljanja
smatra da se "ključ" za povećanje produktivnosti nalazi u radniku, koga posmatra kao društveno biće sa različitim potrebama, a ne u boljoj organizaciji radnog mesta i radnih zadataka.
Aktivnostima planiranja
Izbor dugoročnih razvojnih programa, utvrđivanje poslovne politike preduzeća, donošenje odluka o ciljevima tekućeg poslovanja pripadaju
Aktivnostima planiranja
Donošenje odluka o ciljevima tekućeg poslovanja, utvrđivanje poslovne politike preduzeća, izbor dugoročnih razvojnih programa preduzeća pripadaju
Načela planiranja
Načelo realnosti, sistematičnosti, integralnosti, homogenosti, istovremenosti, kontinuiteta, elastičnosti, naučnosti i verifikovanja predstavljaju
aktivnostima organizovanja
Skladno povezivanje zaposlenih u cilju uspešnog poslovanja preduzeća pripada
Radni prostor, radni zadatak, nosilac radnog zadatka i sredstvo za rad
su Elementi radnog mesta
Radni zadatak nastaje
grupisanjem srodnih parcijalnih poslova.
Organizaciona jedinica predstavlja
grupu radnih mesta.
Radno mesto je
osnovna organizaciona jedinica preduzeća.
Departmanizacija preduzeća je
raščlanjivanje preduzeća na odgovarajuća odeljenja.
Funkcionalni, predmetni, teritorijalni i mešoviti metod
su Osnovni metodi departmanizacije preduzeća
strateške poslovne jedinice, profitni centri, centri troškova, centri prihoda
Poslovne jedinice u okviru preduzeća mogu biti organizovane kao
Najviši stepen samostalnosti u vođenju poslovanja
Strateške poslovne jedinice imaju
malim i srednjim preduzećima
Funkcionalni metod departmanizacije se primenjuje u
velikim preduzećima
Teritorijalna departmanizacija se primenjuje u
Fiziološke potrebe, potrebe sigurnosti, pripadanja i ljubavi, poštovanja i samopotvrđivanja
Prema konceptu teoretičara A.Maslova, ljudske potrebe prema hitnosti nagona za njihovo zadovoljavanje, se mogu grupisati na sledeći način:
Autokratski, birokratski, diplomatski, demokratski
Stilovi vođstva mogu biti
organizacionu kulturu
Model vrednosti, ubeđenja i normi, koji vlada u datom preduzeću ili drugom organizacionom obliku predstavlja njegovu
organizacionu klimu
Prihvaćen model radne sredine koji se ispoljava u vidu radne atmosfere koja vlada u datom preduzeću predstavlja
planiranje
je Prva faza procesa upravljanja
Horizontalni, vertikalni i konglomeratski oblik
su oblici integrisanja preduzeća u poslovne sisteme.
Najvažniji nosioci obrazovanja menadžera su
univerziteti, instituti, konsultanti, komore, stručna udruženja.
Formalni, neformalni i zasnovan na znanju
Autoritet menadžera može biti