Level 1 Level 3
Level 2

Unit 2: Čo robíte?


94 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Čo robíte?
What are you (fml./pl.) doing?
a
and
alebo
or
asi
probably
brat
brother
čakať
to wait
čakám na
I am waiting for
čítať
to read
číta
he/she is reading
Čo robíš?
What are you (sg.) doing?
doma
at home
esemeska
a text message, SMS
fajčiť
to smoke
fajčím
I am smoking
hádam
probably, I guess
hrať
to play
hrám (sa)
I am playing
je tu pekne
it is nice here
mobil
mobile phone, cell phone
obed
lunch
pán Kováč
Mr. Kováč
pani Kováčová
Mrs. Kováčová
počúvať
to listen to
počúva
she/he is listening to
posielať
to send
posielam
I am sending
rádio
radio
robiť
to do/make
robí
he/she is doing/making
sedieť
to sit
sedí
he/she is sitting
sestra
sister
spať
to sleep
spí
he/she is sleeping
tvoja
your (f. sg.)
učiť sa
to study
učí sa
he/she is studying
variť
to cook
varí
he/she is cooking
vedieť
to know
vieš
you (infml.) know
však
however, here = isn´t it? (invites agreement)
Hrám futbal.
I play football. I am playing football.
Hrám sa.
I am playing (cf. English ´amusing myself´)
Pýtam sa, kde je Peter.
I ask where Peter is.
To je môj brat, moja sestra a moje auto.
That´s my brother, my sister and my car.
To je tvoj otec, tvoja matka a tvoje auto.
That´s your father, your mother, and your car.
To je jej brat, jeho sestra a ich auto.
That is her brother, his sister, and their car.
aký
what kind of?
futbal
football
chorý
ill, sick
ked´
when (shortened)
len
only
lenivý
lazy
má rád
he likes
má rada
she likes
máš rád
you (infml. m.) like
máš rada
you (infml. f.) like
musí
he/she has to, must
musieť
to have to, must
nejaký
some
niekedy
sometimes
plávať
to swim
plávam
I swim
šport
sport
tenis
tennis
viete
you (fml./pl.) know
volejbal
volleyball.
Igor má vodu rád.
Igor likes water.
Viera má vodu rada.
Viera likes water.
Viera má Igora rada.
Viera likes/loves Igor.
Viera nemá Igora rada.
Viera doesn´t like Igor.
Rada plávam.
I (f.) like swiming.
Rada číta.
She likes reading.
Nerada číta.
She doesn´t like reading.
Radi spia.
They like sleeping.
Rady spia.
They (women) like sleeping.
čas
time
hovoriť
to speak
hudba
music
karty
cards
mám rád
I (m.) like/love
mám rada
I (f.) like /love.
po mad´arsky
in Hungarian
pozerať
to watch, look at
pozerám televíziu
I watch tv
Rada čitam
I (f.) like reading.
rozumieť
to understand
rozumiem
I understand
šach
chess
televízia
television
trochu
a little
umenie
art
voľný
free