Level 1 Level 3
Level 2

New level


82 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
danken für + A
zahvaliti za
denken an + A
misliti na
dienen zu + D
služiti za
diskutieren über + A
diskutirati o
sich drehen um + A
vrtjeti oko
sich eignen als + N
koristiti kao/biti svojstveno nečemu
sich eignen für + A
prikladan za
sich einigen auf + A
pristati na
sich einigen mit + D
složiti se
einladen zu + D
pozvati na
sich einsetzen für + A
zalagati se za/posvetiti se za
einzahlen auf + A
uplatiti na
sich ekeln vor + D
gaditi se od nečega
sich entscheiden für + A
odlučiti se za
sich entschließen zu + D
nakaniti/odlučiti se za
sich entschuldigen bei + D
ispričati se nekom
sich entschuldigen für + A
ispričati se za nešto
entstehen aus + D
nastati/stvoriti iz
sich entwickeln zu + D
razviti se u
erfahren von + D
doznati od
sich erholen von + D
opraviti/odmoriti se od
sich erinnern an + A
sjećati se na nešto
erkennen an + D
prepoznati po
sich erkundigen bei + D
raspitivati se kod
sich erkundigen nach + D
raspitivati se za
sich ernähren von + D
živjeti od/prehranjivati se od
ernennen zu + D
postaviti/imenovati za
erschrecken über + A
šokirati/preplašiti se zbog nečega
erschrecken vor + D
bojati/plašiti od
erwarten von + D
očekivati od
erzählen von + D
pričati/reći o
erzählen über + A
pričati/reći o
fehlen an + D
nedostajati
festhalten an + D
čvrsto držati nečega
fliehen vor + D
bježati pred/od
fragen nach + D
pitati za
fragen um + A
pitati za nešto
sich freuen auf + A
radovati se nečemu u budućnosti
sich freuen über + A
radovati se zbog nečega što se dogodilo
führen zu + D
dovesti do
sich fürchten vor + D
bojati se od
gehen um + A
raditi se o
gehören zu + D
pripadati
gelten als + N
smatra/vrijedi kao
gelten für + A
vrijediti za
geraten in + A
upasti u
sich gewöhnen an + A
naviknuti se na
glauben an + A
vjerovati u
gratulieren zu + D
čestitati na
grüßen von + D
pozdraviti od
sich halten für + A
smatrati se
halten von + D
misliti o
handlen mit + D
trgovati sa
handeln von + D
baviti o/raditi o
hängen an + D
ovisiti o/biti vezan za
helfen bei + D
pomoći u nečemu
herrschen über + A
vladati/gospodariti nad
hindern an + D
spriječiti u nečemu
hinweisen auf + A
ukazati/upozoriti na
hoffen auf + A
nadati/priželjkivati na nešto
hören auf + A
slušati nekoga
sich informieren bei + D
informirati se kod
sich informieren über + A
informirati se o nečemu
sich interessieren für + A
interesirati se za
sich irren in + D
pogriješiti/izgubiti se u
kämpfen für + A
boriti za
kämpfen um + A
boriti za
kennen als + A
poznavati kao
klagen über + A
žaliti se zbog nečeg
klingeln an + D
pozvoniti/zvoniti na
klopfen an + A
pokucati/kucati na
kommen auf + A
doći do nečega (nefizički), nadoći
kommen zu + D
stići do, doći do
sich konzentrieren auf + A
usredotočiti se na
sich kümmern um + A
briniti se za nekog
lachen über + A
smijati se nekom zbog nečeg
leben für + A
živjeti za
leben von + D
živjeti od
leiden an + D
patiti od
leiden unter + D
patiti pod
liefern an + A
isporučiti nekom
liegen an + D
dolazi od