1
Ready to learn
Dyr - Juvrh 1
2
Ready to learn
Dyr - Juvrh 2
3
Ready to learn
Kjæledyr - Gåetie-kreekh
4
Ready to learn
Insekter - Hussegh
5
Ready to learn
Kroppen vår-Repmie 1
6
Ready to learn
Kroppen vår-Repmie 2
7
Ready to learn
Brød og drikke-Laejpeh jïh jovkemes
8
Ready to learn
Frukt og kjøtt-Frukte jïh bearkoeh
9
Ready to learn
Grønnsaker-Kroenesaath
10
Ready to learn
Matvarer-Beapmoeh
11
Ready to learn
Stue-Ståapoe
12
Ready to learn
Soverom-Åereme-tjietjele
13
Ready to learn
Gang-Kåava
14
Ready to learn
Klær (barn)-Vaarjoeh (maanah)
15
Ready to learn
Klær (dame)-Vaarjoeh (nyjsenäjja)
16
Ready to learn
Klær (herre)-Vaarjoeh (ålma)
17
Ready to learn
Sko-Gaamegh
18
Ready to learn
Smykker-Rïesegh
19
Ready to learn
Sport-Redtiesvihtjeme
20
Ready to learn
Vintersport-Daelviesaavrese
21
Ready to learn
Friidrett
22
Ready to learn
Data-Daatamaasjina
23
Ready to learn
Farger-Klaerieh
24
Ready to learn
Trær-Moerh
25
Ready to learn
Trær og løv-Moerh jïh lasth
26
Ready to learn
Bær-Muerjieh
27
Ready to learn
Menneske-Almetje 1
28
Ready to learn
Menneske-Almetje 2
29
Ready to learn
Natur&Landskap-Byjrese&sapmere-laante1
30
Ready to learn
Natur&Landskap-Byjrese&sapmere-laante2
31
Ready to learn
Natur&Landskap-Byjrese&sapmere-laante3
32
Ready to learn
Natur&Landskap-Byjrese&sapmere-laante4
33
Ready to learn
Kontor-Kontovre
34
Ready to learn
Massemedia
35
Ready to learn
Kjøkkenutstyr-Tjåenieh1
36
Ready to learn
Kjøkkenutstyr-Tjåenieh2
37
Ready to learn
Emballasje
38
Ready to learn
SOS
39
Ready to learn
Sykehus-Skïemtje-gåetie
40
Ready to learn
Medisin-Daalhkese
41
Ready to learn
Hjelpemiddel-Viehkie-vierhtieh
42
Ready to learn
Vær-Vearelde
43
Ready to learn
Musikk og instrumenter - Musihke jïh tjoejedahkh 1
44
Ready to learn
Musikk og instrumenter - Musihke jïh tjoejedahkh 2
45
Ready to learn
Forming, tre - Vätnoe, moere
46
Ready to learn
Forming, metall - Vätnoe, ruevtie
47
Ready to learn
Forming, tekstil - Vätnoe, tyjje 1
48
Ready to learn
Forming, tekstil - Vätnoe, tyjje 2
49
Ready to learn
Verktøy - Dïrregh
50
Ready to learn
Sykkel - Sygkele
51
Ready to learn
Bil - Bïjle 1
52
Ready to learn
Bil - Bïjle 2
53
Ready to learn
Blomster - Sjädtoeh
54
Ready to learn
Sopp og blomster - Goebperh jïh sjädtoeh
55
Ready to learn
Bondegård - Böönten-gaer
56
Ready to learn
Redskaper - Dïrregh
57
Ready to learn
Hage - Såafoe
58
Ready to learn
Rengjøring - Sjeakome
59
Ready to learn
Vaskerom - Bïsseme-ståapoe
60
Ready to learn
Fisker (og skalldyr) - Guelieh
61
Ready to learn
Saltvannsfisk - Saelhtie-guelieh
62
Ready to learn
Ferskevannsfisk - Jaevrie-guelieh
63
Ready to learn
Fugler - Ledtieh 1
64
Ready to learn
Fugler - Ledtieh 2
65
Ready to learn
Fugler - Ledtieh 3
66
Ready to learn
By - Staare 1
67
Ready to learn
By - Staare 2
68
Ready to learn
Trafikk - Traafihke
69
Ready to learn
Bad - Laavkometjiehtele
70
Ready to learn
Hygiene - Bïsseme
71
Ready to learn
Kjøkken - Tjööke
72
Ready to learn
Måltider - Maalestahke
73
Ready to learn
Matlaging - Beapmoe-jurjie
74
Ready to learn
Komfyr - Vuebnie
75
Ready to learn
Geometri - Gejometrije
76
Ready to learn
Måleenheter - Gåhkoe
77
Ready to learn
Hus - Gåetie
78
Ready to learn
Bolig - Årrome-sijjie
79
Ready to learn
Leilighet - Årrome-tjietjele
80
Ready to learn
Fritidsbolig - Ståapoe
81
Ready to learn
Skole - Skuvle
82
Ready to learn
Bank - Beetnehgåetie
83
Ready to learn
Penger - Beetnegh
84
Ready to learn
Post - Påaste
85
Ready to learn
Kalender (maneder) - Biejjielåhkoe (aske)
86
Ready to learn
Uge og døgn - Vahkoe jïh dygne
87
Ready to learn
Tid - Tïjje
88
Ready to learn
Klokke - Tsåahka
89
Ready to learn
Skjelett - Dakteh
90
Ready to learn
Kroppen vår innvendig - Repmie sisnjeles
91
Ready to learn
Kjønnsorganer -