Level 23 Level 25
Level 24

29/10/2014


104 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
un carnage
клане, кланица
remporter
спечелвам, успявам
une ballade
балада
flâner, se balader
разхождам се безцелно, шляя се
flamboyant
пламтящ
un exploit
подвиг
serrer
стискам
serrer le jeu
ускорявам играта
un glas
камбанен звън
sonner le glas de qqch.
обявявам края на нещо
mater
потушавам (въстание), матирам (при игра на шах)
vendre aux enchères
продавам на търг
bondire
(под)скачам; втурвам се, устремявам се
un terme
край, завършек (конкретен във времето)
jamais, au grand jamais
никога
une mesure
мярка, размер; чувство на мярка
une tentative de
опит за
couper
режа, нарязвам; сковавам, режа (за студ); смесвам питиета
une révolte
противопоставяне; бунт, въстание
une longueur
дължина
une faute
грешка, недостатък; вина; липса
une maladresse
несръчност, непохватност
un tir
стрелба, огън; (спорт.) удар, стрелба
parfaitement
съвършено, идеално
scotcher
залепям със скоч
galvaniser
(прен.) наелектризирвам, разпалвам, увличам
une coupure
прекъсване, спиране; порязване
une coupure de courant
спиране на тока
subit
внезапен
inverser
поставям в обратен ред
une tendance
тенденция
un adjoint
помощник, асистент, сътрудник
une teneur
съдържание, текст
un vestiaire
съблекалня
doucement
бавно, полека
une impulsion
подтикване, тласък; импулс
entrevoir
отгатвам, предвиждам, съзирам
conforme
подобен, сходен; съобразен, съответен
largement
широко; щедро
en faveur de
в полза на
pertinemment
уверено, убедително
un adversaire
противник
étendre
простирам; разстилам
une étendue
простор, шир
une fusée
ракета
boucher
запушвам
un bouchon
тапа; задръстване
à la recherche de
в търсене на (по-използвано)
en quête de
в търсене на (лит.)
un sable
пясък
drôle, marrant
смешен; забавен
se marrer, s'amuser
забавлявам се
une barque
лодка
embarquer
товаря/качвам на кораб
débarquer
слизам (от кораб, влак и под.)
sans cesse, sans arrêt
безспир
cesser
спирам, преставам
faire du bruit
вдигам шум
une trêve
(временно) примирие, (прен.) отдих, почивка
un produit
продукт
un rhume
хрема
être enrhumé, avoir un gros rhume
хремав съм
un refroidissement
настинка
une fièvre
треска
être fiévreux
имам треска
tomber malade
разболявам се
se trouver mal, s'évanouir
припадам
avoir mal au coeur
подвига ми се, повръща ми се
une pilule, un cachet
хапче
une ordonnance
(мед.) рецепта
soigner qqn.
грижа се за някого, лекувам някого
un soin
грижа (за пациент)
un dû
дължимото
prendre son dû
взимам си дължимото
cela est dû à
това се дължи на
tout à l'heure
преди малко; след малко
un patronyme
фамилно име
un tiret
тире
conjoint
съединен, съчетан, свързан
valable
валиден; уважителен
une fratrie
сбор от всички братя и сестри в едно семейство
une adjonction
присъединяване
répandu
широко разпространен
généraliser
обобщавам; разпространявам
accueillir
приемам, посрещам
un siège
стол, седалка; седалище
un site
пейзаж; местност; местоположение
un noyau
ядро; костилка
se dérouler
развивам се, разгръщам се (ситуация, действия; не се използва за човек)
une province
провинция; област
un atout
коз (в игра на карти)
doter
оборудвам; дарявам
un défaveur
немилост; неблагоразположение
se targuer de
хваля се с, перча се с
un stade
стадион
récemment
неотдавна, отскоро, напоследък
un taux
ниво, процент
décevant
разочароващ
un remplissage
запълване, пълнене, наливане
un gradin
скамейка
clairsemé
рядък, разреден; пръснат тук-там
du coup
веднага, изведнъж; (разг.) в последствие, вследствие на което
une attente
чакане, очакване
un concurrent
конкурент