Level 31 Level 33
Level 32

26/11/2014


63 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
au moins, du moins
най-малко
le lendemain
на другия ден
un cuivre
(хим.) мед
obtenir
получавам (след като съм положил усилия)
un bénévolat
доброволен труд с благотворителна цел
s'engager
обвързвам се, наемам се, поемам задължение
un désengagement
освобождаване от поето задължение, от дадена дума
au contraire
напротив, обратно
brûler
горя, изгарям; обгарям
un secours
помощ, подпомагане; социална помощ
volontaire
доброволен, свободен
bénévole
благосклонен, доброволен
une entraide
взаимопомощ
agir
действам; въздействам; постъпвам
évoquer
призовавам; припомням, констатирам
une majorité
пълнолетие; мнозинство
impliquer
вплитам; въвличам; включвам, съдържам в себе си, предполагам
de même
същото, по същия начин
une antenne
пипало; антена
davantage
повече; по-дълго време
ponctuel
точен, акуратен, който е навреме
une souplesse
гъвкавост, мекота
déplorer
скърбя, съжалявам, окайвам, оплаквам
renouveler
заменям, подновявам
remédier
намирам, давам лекарство; отстранявам, предотвратявам
rassurer
успокоявам
parrainer
кръщавам, ставам кръстник на; поемам ръководството над
méfiant
недоверчив; мнителен
soupçonner qqn./qqch.
подозирам/съмнявам се в нещо/някого
enrichissant
обогатяващ
inciter à
подбуждам към; подстрекавам към
(un/une) mineur
непълнолетен
un local
място; локал, заведение, помещение
rater
пропускам случай, провалям
démarrer
(разг.) започвам
opter
избирам; изказвам се за
un marché du travail
трудов пазар, трудова борса
insurmontable
непреодолим
soutenu
издържан, изискан; постоянен, неотслабващ, продължителен
affluer
стичам се масово, пристигам в голям брой; втичам се, вливам се
une réussite
изход, резултат; успех
une inscription
вписване, записване (на студент във факултет)
tenter
опитвам, пробвам; изкушавам, съблазнявам
rattraper
наваксвам; отново хващам, залавям
un rattrapage
достигане, догонване; хващане, залавяне отново
un départ
тръгване, отпътуване; старт
s'avérer
установявам се, оказвам се
farouche
див; (прен.) свиреп, зъл, настървен
évoluer
еволюирам, развивам се; движа се, придвижвам се
un parcours
път, пробег, разстояние, маршрут
un ennemi
враг, противник
un entourage
антураж, среда, приближени
mieux
по-добре
à l'image de
по подобие на
une somme
сума (парична); (мат.) сбор, сума
une charte
грамота; харта
nouer
връзвам на възел; свързвам
une partenariat
асоциация на предприятия или институции с обща дейност
se priver de
лишавам се от
un interlocuteur
събеседник
une enceinte
оградено място; участък
un échec
несполука, провал
un redoublement
удвояване; увеличаване