Level 55 Level 57
Level 56

18/03/2015


50 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
influencer
влияя
une influence
влияние, въздействие
avoir de l'influence sur
имам влияние над
une ouïe
слух (сетиво)
c'est inouï
това е нечувано
un récipient
съд за поставяне на някакво вещество, за готвене
rescapé
оцелял, спасен
une nuque
тил, врат
un costard
(разг.) мъжки костюм
s'octroyer
(разг.) позволявам си
un recul
отдалечаване, дистанциране (в пространството или времето); отстъпление
prendre du recul
отдъхвам си; дистанцирам се (за да обмисля нещо; за да направя ретроспекция)
pallier (à)
(лит.) облекчавам (по-рядко използвано)
soulager
облекчавам (по-използвано)
un soulagement
облекчение
une légitimité
законност
combler
запълвам, обсипвам (с внимание/подаръци); попълвам (празнина, дефицит)
un pourparler
преговори
siffler
свиря (с уста и др.); свистя, съскам
une rafale
къса, краткотрайна буря, вихрушка, порив на вятъра
cueillir
бера, събирам плодове; бера цветя; (разг.) арестувам
sauvegarder
запазвам, пазя; защищавам (напр. раст./жив. вид от изчезване)
une espèce
вид; род, порода
s'apercevoir de
досещам се, давам си сметка за нещо, усещам
net
чист; (прен.) ясен, определен
surprenant
изненадващ
un rapport
доход, приход; доклад; отношение
empoisonner
тровя, отравям
se déshabiller
събличам се
une moquerie
насмешка, подигравка (в училище)
une perte
загуба, загубване
une estime de soi-même
самоуважение
une estime
уважение, зачитане
un développement durable
устойчиво развитие
un plateau
табла, поднос; (геогр.) плато; подиум; киностудио
bousculer
блъскам; разбърквам, обръщам с главата надолу
dénoncer
обявявам; разгласявам
le coup de pouce
(разг.) довършване
piéger
улавям с примки, с капани
une mission
задача, поръчение, мисия
interne
вътрешен
de long en large
надлъж и нашир
en vue de
с цел да
coincer
(разг.) обездвижвам, притискам (в ъгъл, до стената)
usant
изхабяващ, изтощителен, изнурителен
une agglomération
натрупване; обединяване; населено място
une hausse
поскъпване
un barème
скàла; таблица за пресмятане
resserré
стегнат, пристегнат; разположен нагъсто, сбит
un outil
сечиво, оръдие (на труда), инструмент