Level 75 Level 77
Level 76

15/07/2015


13 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
à la clé
като начало, като даденост
2 euros le kilo
2 евро килото (цена за стока)
dans mon enfance
в детството ми, когато бях малък/малка
persévérant
(положително) упорит, настойчив
un gérant
директор, управител
une caution
поръчителство; поръчител; гарант; (прен.) гаранция, залог
encaisser un chèque
осребрявам чек
une carte à puce
карта с чип (за телефон, кредитна карта и др.)
un/une allocataire
който получава парична помощ
minorer
оценявам по-ниско, отколкото е действителната стойност; намалявам
un montant
сума, равносметка, стойност
un dépôt
внасяне, влог; съхранение, съхраняване; депо
percevoir
долавям, усещам, схващам, възприемам