Level 87 Level 89
Level 88

11/11/2015


30 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dispenser qqn. de
освобождавам някого от
en/à stop
на стоп
dormir à la belle étoile
спя под отрито небе
se méfier de
не се доверявам на
se fier à
уповавам се на (напр. на Бог)
lancer un défi
хвърлям предизвикателство
une chauve-souris
прилеп
concilier
съгласувам
une nana
(нар.) любовница; жена
(un) pantouflard
(разг.) домошар, домосед
un filon
рудна жила; (прен.) източник (на щастие, късмет)
aurifère
златоносен
un magot
(разг.) скрити пари; имане
alléchant
съблазнителен, примамлив, привлекателен (предложение, миризма)
un assaut
атака, щурм
un palmarès
списък на удостоени с награда
un faire-vouloir
(рядко) подчертаване, изтъкване стойността, значението на нещо
engendrer
давам живот; (прен.) пораждам
provisoire
временен, преходен
faire abstraction de
оставям настрана, абстрахирам се от
(un) lourdaud
тромав и несръчен човек; (прен.) недодялан човек, дебелак
encombrant
който заема много място, който пречи; обемист
(une) halieutique
риболовен; риболовство, рибарство
une couche
легло; пласт, слой
seulement
само; само че, обаче
un avènement
възкачване (на трон), (ост.) появяване
une émergence
внезапна поява (сред поредици от случки, събития); изпъкване, подаване
par trop
наистина много, прекалено
un flux
изтичане, изхвърляне; (прен.) изобилие, поток; морски прилив
à terme
докрай