Level 95 Level 97
Level 96

09/02/2016


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
dans les grandes lignes
в общи линии
mettre de l'ordre
поставям ред в (нещо)
de l'ordre de
от порядъка на
mensuel
ежемесечен, месечен
une prospection
изследване, проучване (на търговски пазари)
une étincelle
искра, (прен.) проблясък
une soupape
(техн.) клапа, (прен.) изход от затруднено положение
une fonderie
леярство; леярна
un alliage
сплав; смес, примес
un procédé
начин на действие, постъпка; метод; процедура
dédier
освещавам; посвещавам, посветявам
un axe
ос; посока, направление (на разговор и др.)
coordonner
координирам, съгласувам
hallucinant
който причинява халюцинации; (разш.) чуден, изумителен
dégrossir
(прен.) нахвърлям в общи черти