Level 14 Level 16
Level 15

Week2 - 2


65 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
禁煙
ห้ามสูบบหรี่
ควัน
本当
จริง
当たる
โดน,กระทบ,ถูก(รางวัล),(ทาย)ถูก,เทียบเคียง,ตรงกับ,เท่ากับ
当たり前
เป็นเรื่องธรรมดา,ทั่ว ๆ ไป,เป็นธรรมดาที่จะต้องเป็นเช่นนั้น,เป็นสิ่งที่ควรจะรู้อยู่แล้ว,เหมาะสม
全部
ทั้งหมด,รวม
安全
ปลอดภัย
全席
ทุกที่นั่ง
ลูกค้า,แขก
お客様
ลูกค้า
様子
สภาพ,ท่าทาง,รูปการ,สภาพเหตุการณ์
ใช้ต่อท้ายชื่อหรือคำนาม แสดงถึงความยกย่อง (คล้ายกับท่าน คุณ)
理解
ความเข้าใจ
解説
การอธิบาย,การบรรยายวิเคราะห์,การพากย์(กีฬา)
分解
การแบ่งออกเป็นส่วน ๆ,การแตกตัว
解答
คำตอบ,คำเฉลย
協力
ให้ความร่วมมือ
願う
ขอร้อง,วิงวอน,ขอพร
拝見
การดู
車掌
พนักงานเก็บค่าโดยสาร,กระเป๋ารถเมล์,พนักงานตรวจตั๋ว
乗車券
ตั๋ว,บัตรโดยสารรถไฟ
列車
รถไฟ,ขบวนรถ
時刻
เวลาตามตารางที่กำหนดไว้,เวลา
調べる
ตรวจสอบ,สำรวจ
時刻表
ตารางเวลารถออก,ตารางการบิน
การออกเดินทาง,การส่ง(สัญญาณ)ออกไป
私鉄
บริษัทเดินรถไฟเอกชน
新幹線
รถไฟชินคันเซน
座席
ที่นั่ง
指定
เลือก,กำหนด
指定席
ที่นั่งจอง
自由席
ที่นั่งที่ไม่จอง (ไม่จำเป็นต้องจอง)
通路
ทางเดิน
片道
เที่ยวเดียว
特急
รถ(รถไฟ)ด่วนพิเศษ
回数券
ตั๋วคูปองที่กำหนดจำนวนครั้งใช้
定期券
ตั๋วเดือน,บัตรโดยสารที่ใช้ได้ในระยะเวลาที่กำหนด
改札口
ช่องตรวจตั๋วในสถานี,ทางเข้าชานชลา
戻す
คืนที่เดิม,เอากลับไปที่เดิม,ทำให้คืนสภาพเดิม
料金
ค่าบริการ,ค่าธรรมเนียม,ค่าตอบแทน
往復
ไปกลับ
比較
การเปรียบเทียบ
最も
ที่สุด
奥行き
ระยะความลึกในแนวนอน,ความล้ำลึก
消費
การอุปโภคบริโภค
電力
พลังงานไฟฟ้า,กำลังไฟฟ้า
ความกว้าง,หน้ากว้าง
渋滞
การจราจรติดขัด,รถติด,ความล่าช้าอืดอาด
現在
ปัจจุบัน,ในยุคปัจจุบัน
首都圏
อาณาบริเวณรอบ ๆ เมืองหลวง
状況
สภาพการณ์,สถานการณ์
農業
เกษตรกรรม
受験
การสอบเข้าศึกษาต่อ
解決
การแก้ไข(ปัญหา),การคลี่คลาย(ปัญหา)
記事
บทความ,ข่าวในหนังสือพิมพ์,รายการบัญชี
市民
ชาวเมือง
被害
ภัย,ความเสียหาย
乗車
การขึ้นรถ
代金
เงินค่า...(สิ่งของ)
容量
ปริมาณความจุ
全体
ทั้งหมด
条件
เงื่อนไข
特徴
ลักษณะเด่น,ลักษณะเฉพาะ
出っ張る
ยื่นออกมา
厚い
หนา