Level 3 Level 5
Level 4

Transport


22 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ngas
to drive, ride
eci
to walk
marr
to take
si shkoni në punë?
How do you go to work?
a merrni shpesh taksi?
Do you often take a taxi?
Autobusi nuk po vjen
The bus is not coming
korsi për biçikleta
bike lane
mendoj
to think
rrezikshme
dangerous
e di
I know
në fillim
in the beginning
vështirë
difficult
mësohesh
you get used to it
ajo nget biçiletën
she rides the bike
ata marrin autobusin
they take the bus
nuk merr autobusin
s/he doesn't take the bus
prandaj
therefore
përdor
to use
për të dalë
to go out
zënë
busy
rri
to stay
njëjtën
same