Level 43 Level 45
Level 44

60 - Gjashtëdhjetë


18 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
sjell (sillja, solla, sjellë)
I bring
ndërsa
when, while, meanwhile, as
[i] vetmi, [e] vetmja
the only one
gjëja (gjësë, gjënë)
the thing
bie (bija, rashë, rënë)
I fall
qëndroj (qëndroja, qëndrova, qëndruar)
I stay
koha (kohës, kohën)
the time
qep (qepja, qepa, qepur)
I tailor
gëzuar
merry, happy; cheers!
[i] gëzuar, [e] gëzuar
cheerful, happy
[i] rëndësishëm, [e] rëndësishme
important
tokë
earth
bie (bija, prura, prurë)
I bring
moment
moment
dera (derës, derën)
the door
[i] mrekullueshëm, [e] mrekullueshme
wonderful
[i] qartë, [e] qartë
clear
alo!
hello (telephone)