Level 52 Level 54
Level 53

Plegats


9 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
tôi chỉ uống cà phê đen
jo només bec cafè sol
chỉ
només
với nhau
plegats
bàn
discutir
chúng tôi đi với nhau
hi anem plegats
chúng tôi chưa quyết đinh
encara no ho hem decidit
rảnh
lliure
loại
tipus
màu vàng
groc