Level 11 Level 13
Level 12

Substantiv 5


265 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
exponent
typisk representant
kaliber
mynningsvidd
avart
sämre variant
abrovink
listig lösning
befogenhet
rätt att göra något
bisak
något oviktigt
defekt
brist
definition
begreppsförklaring
formsak
regelfråga
genklang
positiv respons
grogrund
möjlighet för utveckling
hierarki
toppordnat rangsystem
hänseende
aspekt
komplement
tillägg
komposition
sammansättning
ledstjärna
regel att utgå ifrån
obstruktion
hinder
reservation
villkor
riktmärke
mål eller utgångspunkt
selektion
urval
tilldragelse
händelse
tillkortakommande
brist eller misslyckande
upprinnelse
ursprung
utlöpare
sidogren
ytterlighet
överdrift
bevekelsegrund
motiv
dominoeffekt
kedjereaktion
fingervisning
antydan
förbehåll
villkor, undantag
fördom
förutfattad mening
förevändning
svepskäl
förfarande
tillvägagångsätt
gebit
specialområde
hallstämpel
kännemärke
imperativ
befallning
infall
plötslig tanke
influens
påverkan
insikt
förståelse
instinkt
medfödd förmåga
intention
avsikt
koncept
manuscript; idé
kontrast
tydlig skillnad, motsats
kvintessensen
det väsentliga
motiv
anledning
paradexempel
tydligt exempel
pendang
motstycke
preferens
något som föredras
reflektion
begrundan
scenario
manus eller framtidsbild
schablon
mall, mönster
yttring
uttryck
destination
färdmål
sedvänja
tradition
attribut
egenskap; tillbehör
hypotes
antagande
kontext
sammanhang
kriterium
kännetecken; krav
perspektiv
synvinkel
rön
upptäckt, erfarenhet
tes
sats som ska bevisas
ariadnetråd
ledtråd
damoklessvärd
överhängande fara
epitet
namntillägg
innovation
nyhet
omen
förebådande tecken
plagiat
stöld i form av kopiering
tabu
förbjudet samtalsämne
tribut
hyllning
nisch
fördjupning, litet utrymme
ornament
utsmyckning
utopi
ouppnåeligt ideal
företal
inledning
inskription
inristad text
referens
hänvisning
exkurs
utvikning
förmaning
tillsägelse
språkförbistring
kommunikationsproblem
tungomål
språk
utlåtande
yttrande
andakt
högtidlig stund
betraktelse
predikande utläggning
förebud
varsel
förkunnelse
predikande budskap
inkarnation
förkroppsligande
profetia
förutsägelse
favör
fördel
förtecken
viss stil och stämning
hörnsten
viktig del
klimax
höjdpunkt
mystifikation
något oförklarligt
ok
tung börda
distorsion
förvrängning
intervall
mellanrum
inversion
omvändning
omfång
storlek och omfattning
evolution
utveckling
aggregat
samverkande enheter
friktion
motstånd mellan två ytor
identitet
fullständig likhet
närmevärde
uppskattning
permutation
omordning av lista
stickprov
slumpmässigt urval
utfall
resultat
syndrom
grupp av symptom
vindel
böj, krök
åkomma
lindrig sjukdom
dygdemönster
moraliskt föredöme
envig
tvekamp
förveckling
komplikation
intermezzo
oväntat avbrott
intervention
ingripande
invit
erbjudande
jämnmod
sinneslugn
kompromiss
delad lösning
konvention
informell regel
myt
populär missuppfattning
nesa
skam
norm
regel, standard
privilegium
speciell förmån
repressalie
hämnd, straff
reprimand
tillrättavisning
schism
brytning pga oenighet
boom
uppsving
duvning
tillrättavisning
hyfsning
uppfostran
kall
livsuppgift
påfund
påhitt
påkänning
påfrestning
påtryckning
övertalningsförsök
ramaskri
högljudd protest
skrapa
tillrättavisning
slitning
konflikt
split
oenighet
strömning
åsiktsstil
akilleshäl
sårbar punkt
anspråk
krav
uppsyn
ansiktsmin
förbiseende
misstag pga glömska
böjelse
fallenhet eller tycke
förtrytelse
missnöje
besinning
självbehärskning
nyck
infall
särart
karaktär
åstundan
önskan
brännpunkt
fokus
dikotomi
tvådelning
entitet
ting eller väsen
ståndpunkt
synvinkel eller åsikt
fundament
grund
opinion
allmänn mening
strömning
åsiktsriktning
anfordran
uppmaning; krav
bihang
tillägg
dialog
samtal
direktiv
anvisning
erinran
påminnelse, anmärkning
framställan
förslag eller ansökan
föreläggande
skyldighet
förfrågan
begäran om information
förrättning
tjänsteärende
påbud
föreskrift, bestämmelse
pådrag
resursinsats
restriktion
begränsning
riktlinje
regel
supplement
tillägg
utsaga
påstående
yttrande
uttalande
överläggning
diskussion
fusion
sammanslagning
profit
vinst
övertrassering
för stort kontouttag
försyndelse
brott
mellanhavande
tvist
konspiration
sammansvärjning
tilltag
olämpligt påhitt
tråkning
skämtsam elakhet
uppsträckning
utskällning
åthutning
kraftig tillrättavisning
överhalning
utskällning
kabinettsfråga
avgångshotande ödesfråga
sanktion
straffåtgärd
mastodont
något jättestort
färdighet
skicklighet o. kunnande
merit
förtjänst, t.ex vid jobbsök.
alexanderhugg
drastisk problemlösning
argusöga
vaksam blick
axplock
urval
bländverk
falskt sken
drivfjäder
motivation
dråpslag
katastrof
eldprov
svår utmaning
utanverk
falskt sken
avstamp
början
blamage
pinsamt misstag
förlägenhet
blyghet; svårighet
gimmick
knep för uppmärksamhet
gissel
plåga
halvmesyr
halvhjärtat försök
handgrepp
tillvägagångssätt
hjärtesak
viktig angelägenhet
hugskott
infall
intrig
listig plan
kardinalregel
huvudregel
klammeri
konflikt; svårighet
kovändning
plötsligt åsiktsbyte
krux
hinder
landvinning
framsteg
lappkast
plötsligt åsiktsbyte
lågvattenmärke
det allra sämsta
milstolpe
viktigt steg på vägen
mischmasch
rörig blandning
missräkning
besvikelse
myriad
stort antal
nitlott
något oturligt
nålsöga
svårpasserat hinder
petitess
småsak
potpurri
blandning
predikament
besvärlig situation
sammelsurium
virrvarr
slingerbult
undanflykt
uppsjö
stor mängd
vågspel
riskabel handling
ymnighetshorn
överflödande rikedom
ådra
talang
olat
dålig vana
identitet
känsla av tillhörighet
vanföreställning
tankevilla
antiklimax
utebliven höjdpunkt
bemärkelse
betydelse; avseende
brasklapp
förbehåll
dilemma
svårighet
eftersläpning
försening
efterspel
obehaglig följd
ekorrhjul
meningslös situation
enigma
gåta
falsifikat
förfalskning
felgrepp
misstag
gensaga
invändning
gensägelse
protest
grundbult
viktig del
incident
oväntad händelse
inramning
omgivande miljö
konglomerat
hotgyttring; koncern
kontribution
bidrag
lakun
lucka i resonemang
pretention
krav
prognos
gissad framtidsbild
prövning
svår händelse
påföljd
straffande konsekvens
repertoar
förråd att ta till
sensmoral
en berättelses lärdom
sinnebild
symbol
strapats
inträffad svårighet
styggelse
otäckhet
succession
efterträdande; följd
surrogat
sämre ersättning
svepskäl
undanflykt
svit
följd
tillstymmelse
antydan
ultimatum
oeftergivligt krav
uppslag
idé
varsel
förvarning
villfarelse
missuppfattning
åtagande
förpliktelse
andemening
egentlig innebörd