Level 13 Level 15
Level 14

Substantiv 7


277 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
konfektion
fabrikssydda kläder
impedans
resistans hos växelström
tonnage
fartygs lastförmåga
fortskaffningsmedel
transportfordon
agglomeration
tätbebyggelse
beläggning
upptagna gästplatser
bestyr
sysslor
bäring
riktning till havsobjekt
finish
sista avputsning
illumination
festlig belysning
inackordering
mat och husrum
logi
husrum
lullull
billiga prydnader
ohyra
skadeinsekter
lovart
sida mot vinden
krenelering
tandmönster på borgmur
kultur
civilisation
kultur
konst och litteratur
royalty
pengar till upphovsmannen
sisyfosarbete
fruktlöst evighetsarbete
bossanova
en dansstil
gouache
täckande vattenfärger
hötorgskonst
billig konst
paginering
sidnumrering
baryton
röstläge i körsång
resonans
genklang, medsvängning
hörsägen
rykte
rotvälska
obegripligt språk
schibbolet
språks gruppavslöjande
koreografi
danskomposition
rekvisita
scentillbehör
satir
förlöjligande, parodi
slapstick
en sorts filmfars
mammon
pengar
värn
skydd eller försvar
avel
planerad uppfödning
baggböleri
otillåten skogsavverkning
mo
sandig skogsmark
vegetation
växtlighet
gli
fiskyngel
urbanisering
uppkomst av storstäder
kuling
hård vind
rotblöta
kraftigt regn
fällning
utskiljd bottensats
kosmos
världsalltet
odds
vinstfaktor, chanser
bråck
utbuktande kroppsskada
gikt
ledvärkssjukdom
infarkt
vävnadsdöd
ischias
värk i höftnerven
kolik
tarmkrämpor
konception
befruktning
lavemang
tarmsköljning
ovulation
ägglossning
struma
sjukdom i sköldkörtlen
utgjutning
vätskeansamling i kroppen
kakafoni
missljud
menighet
samling människor
gastkramning
skräckfylld spänning
kättja
sexuell åtrå
värv
sysselsättning
administration
skötsel av verksamhet
avknoppning
nyetablering av företag
deposition
pant; insättning
detaljhandel
försäljn. till konsument
diskonto
växelränta
geschäft
skum affärsverksamhet
goodwill
bra rykte
minuthandel
vanlig detaljhandel
offshore
verksamhet utanför land
omsättning
totalt försäljningsvärde
reallön
lön mätt i köpkraft
sales promotion
säljfrämjande åtgärd
uppbörd
inkassering av skatt
utkomst
uppehälle, försörjning
vederlag
ersättning
återbäring
tillbakabetalda pengar
bohag
möbler och inredning
fullmakt
rätt att företräda någon
impediment
värdelös mark
civilisation
organiserat samhälle
civilstånd
äktenskapsituation
effektsökeri
ytliga imponeringsförsök
genus
socialt kön
protektionism
importskydd mot utlandet
suveränitet
självständighet
bouquet
vinkaraktär
proviant
matförråd
vickning
matbit på kvällen
välfägnad
god mat och dryck
hundväder
riktigt oväder
skärseld
svår prövning
lappsjuka
nedstämdhet vid isolering
tandagnisslan
intensiv klagan
stimulantia
sinnesförstärkande medel
varseblivning
sinnesuppfattning
centilong
mått för barnkläder
affektionsvärde
saks känslomässiga värde
go
framåtanda
grace
behag; ynnest
rondör
rundhet
tåga
uthållighet
uppträde
bråk
utgjutelse
utbrott, klagan
vandel
levnadssätt
verv
livfullhet
vidräkning
uppgörelse; kritik
vigör
hälsa och livskraft
batik
metod för tygfärgning
glam
prat och skratt
prestanda
kapacitet
access
tillgång till
förfång
skada
beskaffenhet
sätt att vara; natur
distinktion
åtskillnad
interaktion
samspel
jordmån
möjlighet för tillväxt
magnitud
storleksgrad
paritet
likvärdighet
respons
gensvar
dubbelmoral
hyckleri
förnimmelse
sinnesintryck; aning
förvissning
övertygelse
hårklyveri
diskussion om småsaker
reminiscens
svagt minne, spår
skepsis
tvivel
skrupler
samvetsbetänkligheter
förströelse
avslappnat nöje
hushållning
sparsamhet
samkväm
trevligt tillsammans
koherens
sammanhang
realia
sakinnehåll, fakta
flärd
ytlig prakt
fond
bakgrund; buljonglösning
kutym
sedvana
åskådning
tro, uppfattning
kolorit
en målnings färgton
elan
litterär glöd
prosa
ej poetisk form
stoff
råmaterial
dialektik
ett slags härledningskonst
kurage
mod
misshag
missnöje
målföre
talförmåga
muntration
underhållning
eftermäle
minne efter döden
skickelse
öde; bestämmelse
anda
stämning
behållning
resultat
förtröstan
hopp
gytter
virrvarr
ögonfägnad
vackert att se på
dispersion
spridning
synergi
samverkan
turbulens
virvelbildning
verkningsgrad
mått på effektivitet
adaptation
anpassning
konsistens
ett ämnes fasthet
probabilitet
sannolikhet
abstinens
avhållsamhet
anlag
medfödd egenskap
anseende
rykte
eloge
beröm
fog
bra skäl
konvenans
det passande
maskopi
hemligt samförstånd
munväder
tomt prat
notabilitet
berömd person
ofog
bus
påbrå
arvsanlag
renommé
rykte
skrävel
skryt
smälek
skam, skymf
dispyt
arg diskussion
honnör
beröm och ära
kvalifikation
lämplig kompetens
oart
dålig vana
olåt
oljud
rabalder
bråk och oväsen
fantasteri
hopplösa drömmar
ignorans
okunnighet
dekorum
anständighet
knog
hårt arbete
undseende
hänsyn, mildhet
vanart
dåligt uppförande
agg
illvilja
aktning
respekt
harm
ilska
ruelse
djup ånger
salvelse
överdriven känslosamhet
skuffelse
besvikelse
svårmod
dysterhet
vördnad
respekt
ynnest
välvilja; förmån
ävlan
ivrig strävan
research
efterforskning
dignitet
värde och rang
endräkt
samförstånd
excess
överdrift
prägel
karaktär, kännetecken
propaganda
åsiktsspridning
acklamation
bifallsrop istf omröstning
dispens
befrielse från skyldighet
insyn
kontrollmöjlighet
sekretess
tystnadsplikt
tillsyn
övervakning
validitet
giltighet
arvode
betald ersättning
fallissemang
konkurs
kvarlåtenskap
arv efter avliden
solvens
betalningsförmåga
uppehälle
försörjning
civilkurage
mod att göra det rätta
karantän
isolering
misstro
tvivel
mortalitet
dödlighet
nativitet
födselantal
pardon
förskoning
pennalism
kamratförtryck
pjoller
barnsligt struntprat
pli
hyfs och ordning
tumult
bråk
tvedräkt
oenighet
kannstöperi
okunnigt politiskt småprat
kohandel
kompromissande
rappakalja
struntprat
spegelfäkteri
skenmanöver
börd
härkomst
handräckning
hjälp
humbug
bluff och bedrägeri
mackel
krångel
mankemang
trassel
nedkomst
förlossning
nödtorft
det allra viktigaste
ofärd
olycka och elände
omak
möda och besvär
schvung
fart och kraft
trångmål
knipa
konformitet
likriktad anpassning
armod
fattigdom
integritet
okränkbarhet
megalomani
storhetsvansinne
perception
varseblivning
avsmak
motvilja
diskretion
finkänslighet
framförhållning
planering
försyn
guds omsorg; öde
handlag
skicklighet
hågkomst
minne
laga förfall
giltigt skäl
ruljangs
rörelse och aktivitet
rådrum
tid för eftertanke
sinnesrörelse
stark känsla
sämja
enighet
tadel
klander
tillförsikt
förtröstan, hoppfullhet
upphov
ursprung
uppsåt
avsikt
urskillning
förstånd och omdöme
vägledning
råd och hjälp
affekt
starka känslor
affektion
varma känslor för
antipati
motvilja
aversion
motvilja
behag
tillfredställelse
bävan
fruktan
frenesi
vild iver
geist
entusiasm
gunst
välvilja
lynne
sinnelag
lättja
lathet
mani
överdrivet intresse
misskund
barmhärtighet
nostalgi
längtan tillbaka
pietet
vördnad
vämjelse
äckel och avsky
glossarium
ordförteckning