Level 20 Level 22
Level 21

Verb 4


266 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ha pippi på
vara galen i
ligga någon i fatet
vara till nackdel
inte gå av för hackor
vara mycket bra
kasa
glida
krevera
explodera
runga
dåna
rämna
spricka, t.ex av tyngd
skvala
rinna kraftigt och ljudligt
skyla
täcka och dölja
nagga
göra små hål
feja
putsa och skura
leasa
hyra
luka
rensa ogräs
avhysa
vräka från bostad
kava
göra tafatta rörelser
knata
gå fort
lämpa
flytta något tungt
plira
kisa med ögonen
kandera
överdra med socker
laka ur
dra ut gm blötläggning
panera
använda ströbröd på
sjuda
småkoka
tillra
droppa
tindra
glittra
drapera
ordna i veck
kompilera
hoparbeta; överföra datakod
ackommodera
anpassa
alternera
växla
antecipera
föregripa
attribuera
tillskriva
avlöpa
utfalla
befästa
stärka
bereda
göra användbar
decimera
minska
degradera
ge lägre ställning
designera
utse i förväg
detektera
upptäcka
differentiera
särskilja
dimensionera
bestämma måtten
diskreditera
ge dåligt rykte
diversifiera
göra mer varierad
duplicera
mångfaldiga
elaborera
noggrannt utarbeta
evaluera
utvärdera
famna
omfatta
generalisera
se allmännt mönster
initiera
sätta igång
integrera
förena till en helhet
kategorisera
dela in
komprimera
pressa samman
konsolidera
förstärka
nivellera
utjämna skillnader
rangera
ordna
realisera
förverkliga
underbygga
stödja och motivera
urholka
försvaga
utmejsla
noggrannt forma
utöva
bedriva
föranlåta
ge anledning till
förbigå
hoppa över
förespegla
inge falska förhoppningar
idealisera
försköna
implicera
innebära
kanalisera
leda någonstans
kompensera
uppväga
mynna
leda fram till
personifiera
förkroppsliga
polarisera
öka motsatserna
belägga
bevisa
falsifiera
bevisa motsatsen
klassificera
inordna i grupper
dedicera
tillägna
eklatera
offentliggöra förlovning
gestalta
ge form åt
glamourisera
försköna
jubilera
fira
konservera
bevara
profilera
ge speciella egenskaper
alludera
anspela på
avfatta
utforma, t.ex en uppsats
deklamera
läsa upp högtidligt
skildra
beskriva
förmedla
vara mellanhand
interpretera
tolka
precisera
klargöra noggrannare
rubricera
benämna
titulera
benämna
jordfästa
begrava
florera
få stor utbredning
appellera
vara tilltalande
fjärma
avlägsna
flankera
omge längs sidor
föreligga
finnas
förslå
räcka till
försumma
inte ge uppmärksamhet
haverera
gå under; misslyckas
jämka
justera, flytta lite
kulminera
nå sin höjdpunkt
mystifiera
förbrylla
randas
börja
spoliera
förstöra
tillstöta
hända
exponera
utsätta för ljus
iterera
upprepa
konvergera
närma sig varandra
konvertera
omvandla
laborera
exprerimentera
neutralisera
upphäva
normera
reglera, standardisera
penetrera
tränga igenom
transformera
omvandla
applicera
tillämpa
betinga
styra och påverka något
derivera
härleda ifrån
divergera
leda isär
extrahera
utvinna
implementera
förverkliga
katalysera
utlösa
oscillera
pendla mellan
tangera
vidröra
kalibrera
ställa in mätinstrument
palpera
undersöka med händerna
anstå
lämpa sig
bilägga
lösa fredligt
kompromettera
ge dåligt rykte
beakta
ta hänsyn till
begagna
använda sig av
bemyndiga
ge rätt att göra
betyga
garantera
bistå
hjälpa till
ciselera
utmejsla
estimera
uppskatta
examinera
förhöra med prov
examinera
undersöka
excellera
utmärka sig
fabricera
hitta på
fabulera
hitta på
fordra
kräva
förege
påstå eller skylla på
förestava
säga före att upprepas
företa
utföra
förete
visa upp
förevisa
presentera
förkunna
tillkännage, utropa
försaka
avstå från
försitta
gå miste om
försmå
avvisa
försmäkta
nästan gå under
förutskicka
på förhand påpeka
kreditera
tillgodoräkna; berömma
kungöra
hötidligt meddela
likvidera
avveckla; undanröja
luckra
lösa upp, t.ex jord
mönstra
granska; inskrivas
notera
lägga märke till
observera
lägga märke till
obstruera
sätta hinder för
opponera
göra invändningar
plikta
göra som straff
ponera
anta
preservera
bevara
pålysa
tillkännage, utannonsera
röna
få erfara
tillhandahålla
ställa till förfogande
avfalla
överge
besinna
tänka efter
beslå
ertappa
beveka
övertala; blidka
blidka
göra mindre arg
dupera
lura och vilseleda
förebrå
klandra
förmena
vägra
nonchalera
strunta i
nännas
förmå
paradera
ståta med
undvara
klara sig utan
destinera
bestämma, t.ex färdmål
eftersätta
försumma
emancipera
frigöra
emanera
härröra ifrån
färga
influera och prägla
konstituera
instifta; utgöra
liera
förbinda
anslå
bevilja pengar
anträda
påbörja
attestera
skriftligen intyga
auktorisera
ge tillstånd
avkunna
officiellt meddela
avslå
säga nej till
avstyrka
föreslå avslag
befordra
skicka
beivra
vidta åtgärder mot
besegla
slutgiltigt avgöra
besiktiga
granska och kontrollera
bifalla
samtycka
biträda
assistera
bordlägga
skjuta upp
dementera
förneka
disponera
förfoga över
distribuera
dela ut
dokumentera
styrka och sammanställa
effektuera
verkställa
exercera
öva, i vapnens bruk
formalisera
forma enligt regler
förelägga
presentera och överlämna
förestå
sköta om
företräda
representera
förvalta
ha hand om
infordra
kräva att få
koordinera
samordna
makulera
förstöra trycksaker
medla
förhandla mellan parter
nominera
föreslå till val
prolongera
förlänga giltighetstid
tillkännage
meddela offentligt
tillskynda
verka för
arrendera
hyra mark, t.ex för odling
expropriera
tvångsinköpa egendom
hausse
uppgång på börsen
exploatera
utnyttja
uppvigla
hetsa en folkmassa
kandidera
försöka bli vald
annektera
ta i besittning
liberalisera
göra friare
rekrytera
anställa
indoktrinera
mata med åsikter
projicera
överföra känslor på andra
anfäkta
plåga
ansätta
plåga
befrämja
gynna
bibringa
förmedla
dirigera
styra
föreskriva
bestämma
gagna
vara till nytta
gendriva
motbevisa
genmäla
svara
grassera
härja
hasardera
sätta på spel
nyttja
använda
profitera på
utnyttja
proklamera
meddela högtidligt
påkalla
kräva
påvisa
skaffa bevis för
standardisera
införa likhetsnorm
statuera
bestämma, tex en regel
stilisera
förenkla
stipulera
bestämma
suspendera
avstänga; uppskjuta
tillfalla
tilldelas någon
tillryggalägga
avverka en sträcka
tillskriva
anse höra till någon
vidkomma
angå
vidmakthålla
bevara
inkorporera
införliva
inlemma
införliva
inrangera
klassificera
indikera
vara tecken på
infatta
omge
infiltrera
tränga sig in
ingjuta
fylla med viss känsla
inmänga
blanda in
missakta
se ned på
negera
förneka
kontrahera
dra sig samman
emittera
utsända
anstå
skjuta upp