Level 4 Level 6
Level 5

Småord


57 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
allomfattande
övergripande
allteftersom
medans
alltemellanåt
då och då
alltsomoftast
då och då
blott
endast
dito
detsamma
därjämte
dessutom
emellanåt
då och då
enkom
enbart
fastmer
snarare
fordom
förr
framdeles
hädanefter
i förbigående
som hastigast
geschwint
snabbt
hart när
nästan
hinsides
på andra sidan
huruvida
ifall
hän
bort
härförleden
nyligen
härvidlag
i detta avseende
idel
enbart
inalles
sammanlagt
inemot
nästan
instundande
nästa
i sänder
åt gången
jämte
tillsammans med; bredvid
jämväl
också
kav
helt och hållet
likafullt
trots det
medelst
genom
mol
helt
nätt
knappt
nättupp
knappt
oaktat
trots att
ofelbart
utan undantag
saklöst
utan vidare
sistliden
senaste
stundom
ibland
städse
alltid
stötvis
då och då
understundom
ibland
via
genom
åstad
iväg
ömsom
växelvis
anno dazumal
länge sedan
av hävd
traditionsenlig
nogsamt
mycket väl; tydligt; noga
oförhappandes
plötsligt och oväntat
omlott
med kant över kant
inkognito
under antaget namn
hux flux
plötsligt
i elfte timmen
i sista stund
näppeligen
knappast
obetingat
fullständigt
såtillvida
i det avseendet
visavi
gentemot
ånyo
en gång till