Level 15
Level 16

Esma-i Hüsna


99 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
الله
اللّهُ لاَ إِلَهَ إِلاَّ هُوَ Allah! O'ndan başka ilâh yoktur. O'nun zat ve özel ismidir. Diğer isimler fiilleri, sıfatları ve tecellileri ile ilgilidir.
الرحمن
Çok merhametli, pek müşfik. Dünyada bütün mahlûkata merhamet eden, şefkat gösteren, ihsan eden. Rahmân.
الرحيم
Çok merhametli. Ahirette, sadece müminlere acıyan, merhamet eden. Rahîm.
الملك
Çok mülkü olan, her şeyin sahibi ve maliki, onları terbiye edip yetiştiren, mülk ve güç veren. Hükümdar. Melik.
القدّوس
Her türlü çirkinlik, noksanlık ve ayıplardan uzak, tertemiz, bütün kemal sıfatları kendisinde toplayan, güzellik, iyilik ve ihsanlarıyla övülen. Kuddüs.
السلام
Eksiklik, âcizlik, hastalık, ölüm ve benzeri şeylerden salim olan kullarına güven ve selamet veren. Selâm.
المؤمن
Yaratıklarına güven veren. Mü'min.
المهيْمن
İnsanların bütün yaptıklarını bilen, koruyan, görüp gözeten. Müheymin.
العزيز
Üstün, güçlü, kuvvetli, galip, şerefli, değerli, melik. Azîz.
الجبّار
Emir ve yasaklarını, hüküm ve kararlarını kullarına yaptırmaya gücü yeten, azgın ve zalimleri kahredici, dertlere derman olan, yaraları sarıp onaran, yaratıklarının hâllerini düzelten. Cebbâr.
المتكبّر
İhtiyaç ve noksanlığı gerektiren her şeyden münezzeh, pek yüce ve ulu. Bütün ihtişamın sahibi, büyük ve büyüklenen. Mütekebbir.
الخالق
Her şeyi yaratan. Hâlik.
البارئ
Yaratan, örneği olmadan varlıkları îcat eden. Bâri’.
المصور
Yaratıklara şekil ve özellik veren. Musavvir.
الغفّار
Çok affeden, çok bağışlayan, günah ne kadar çok olursa olsun yine bağışlayan. Ğaffâr.
القهّار
Yenilmeyen, daima galip gelen. Kahreden. Kahhâr.
الوهّاب
Karşılıksız çok nimet veren, ikram ve ihsanda devamlı olan lütfu, ihsanı ve rahmeti bütün kulları kuşatan. Vehhâb.
الرزّاق
Bol nimet, maddî ve manevî rızık veren. Rezzâk.
الفتّاح
İyilik kapılarını açan, en âdil hüküm veren. Fettâh.
العليم
Her şeyi çok iyi bilen. Alîm.
القابض
Dilediğine rızkı daraltan, ölüm zamanı gelenlerin ruhlarını kabzeden. Kâbid.
الباسط
Dilediğine rızkı bol veren. Ferahlatan, genişleten. Bâsit.
الخافض
Şan, şeref ve itibar bakımından kâfirleri alçaltan, değersiz yapan, cezalandıran. Hâfıd.
الرافع
Peygamber ve müminlerin itibar, şan ve şereflerini artıran, göğü yükselten. Râfi.
المعز
İzzet ve şeref, güç ve kuvvet, itibar ve şeref veren, aziz yapan. Muiz.
المذل
Boyun eğdiren, zelil eden, alçaltan. Zillet veren. Müzil.
السميع
Her sözü, bütün konuşulanları en iyi işiten, duyan. Semî.
البصير
Aydınlık ve karanlıkta küçük ve büyük her şeyi gören. Basîr.
الحكم
Hüküm veren, son kararı veren. Hakem.
العدل
Adil, insaflı, her şeyi yerli yerinde yapan, her şeyi hak ve doğru olan.
اللطيف
Yaratıklara karşı yumuşak, çok merhametli, çok lütufkâr, ihsan sahibi, insanlara hak ettiklerinden fazlasını veren her şeyin detayını, sırlarını en iyi bilen, işleri çok hassas düzenleyen, gözle görülmeyen. Latîf.
الخبير
Her şeyden haberdar olan, gizli aşikâr her şeyi bilen, haber veren. Habîr.
الحليم
Çok sakin, hemen öfkelenmeyen, acele etmeyen, teenni ile hareket eden. Halîm.
العظيم
Zatı, isim, sıfat ve fiilleri itibariyle pek ulu, büyük, yüce. Azîm.
الغفور
Çok affeden, çok bağışlayan. Gafûr.
الشكور
İbadet eden kullarının mükâfatlarını bolca veren, az çok her itaati ödüllendiren. Şekûr.
العلي
Şanı, şerefi, izzeti ve kudreti yüce olan. Aliyy.
الكبير
Zatı, isim ve sıfatları, şanı ve şerefi, kadri ve kıymeti, değer ve izzeti pek yüce, ulu ve büyük. Kebîr.
الحفيظ
Varlıkları yok olmaktan koruyan. Hafîz.
المقيت
Her şeye gücü yeten, rızık veren, yapılanları bilen, koruyan, mükâfat veren. Mukît.
الحسيب
İnsanlara yeten, insanların yaptıklarını koruyup hesaba çeken. Hasîb.
الجليل
Ulu, kudretli, yüce, azamet ve Kibriya sahibi. Celîl.
الكريم
Değerli, şerefli, çok nimet veren, nimet ve ihsanı bol olan. Cömert. Kerîm.
الرقيب
İnsanların hallerini, sözleri, yaptıklarını ve davranışlarını bilen, haber alan, murakabe edip koruyan. Rakîb.
المجيب
Duaları, istekleri, dilekleri kabul eden, ihtiyaçları karşılayan, sıkıntıları gideren. Mucîb.
الواسع
Güçlü, kuvvetli, ilim ve merhameti her şeyi kuşatan, bütün yaratıklara rızık veren, nimet ve ihsanı bol olan. Bağışlaması bol ve rahmeti çok olan. Vâsi'.
الحكيم
Hikmet sahibi, her işi, emri ve yasağı yerli yerinde olan. Hakîm.
الودود
Müminleri çok seven, kulları tarafından çok sevilen. Vedûd.
المجيد
Çok şerefli, çok itibarlı. Mecîd.
الباعث
Seçip ortaya çıkaran. Kıyamet kopunca ölüleri dirilten, mahşer yerine sevk eden, uyarıcı ve müjdeci olarak peygamber gönderen, kıyamette şahitler getiren. Bâis.
الشهيد
Her şeye muttali olan, gören, bilen, haberdâr olan, her yerde hazır nazır olan, hiçbir şey kendisinden gizlenemeyen, bütün sırlara vakıf olan, her şeyi murakabe eden. Şehîd.
الحقّ
Varlığı, ilâh ve rab oluşu hak olan, eşyayı var eden, hakkı ızhar eden, mülk sahibi, yok olmayan, varlığında şüphe bulunmayan, âdil. Hakk.
الوكيل
Güvenilen, koruyucu, yardım eden, görüp gözeten, her şeyin Malikî ve yöneticisi. Vekîl.
القويّ
Kuvvetli, kudretli, her şeye gücü yeten. Kaviyy.
المتين
Çok kuvvetli, çok dayanıklı, acizliği, za’fiyeti ve gevşekliği olmayan. Metîn.
الولي
Dost, seven, görüp gözeten, yardım eden. Velîyy.
الحميد
Çok övülen, övgüye layık olan. Hamîd.
المحسي
İnsanların bütün yaptıklarını, olup biten her şeyi bilen ve koruyan. Muhsî.
المبدىء
Varlıkları ilk defa yaratan. Mübdî'.
المعيد
Ölümlerinden sonra da tekrar diriltecek ve hayatlarını iade edecek olan. Muîd.
المحيي
Varlıklara hayat veren, onları yaşatan, ölümlerinden sonra dirilten. Muhyî.
المميت
Varlıkların hayatlarına son veren, canlarını alan. Mümît.
الحيّ
Yaşayan, diri, canlı, ölümsüz, ezelî ve ebedî olan. Hayy.
القيّوم
Zatı ile kaim olan, ezelî ve ebedî, her şeyin varlığı kendisine bağlı, uykusu ve uyuklaması olmayan, varlıkları yöneten, koruyan, ihtiyaçlarını üstlenen. Ayakta tutan. Kayyûm.
الواجد
Zengin, hiç bir şeye muhtaç olmayan, her şeyin sahibi, her şeye gücü yeten. Vâcid.
الماجد
Çok şerefli, çok itibarlı olan. Şan ve şeref sahibi, hayır ve ihsanı, kerem ve lütfu bol olan. Mâcid.
الواحد
Zatında, isim ve sıfatlarında eşi ve benzeri bulunmayan, tek olan. Vâhid.
الصمد
Her şeyin kendisine muhtaç olduğu, yöneldiği, her dilek ve isteğin mercîi; hiç eksiği, kusuru ve ihtiyacı olmayan ulu, şanlı, dosdoğru, âdil ve güvenilir. Samed.
القادر
Güçlü, kuvvetli, her şeye gücü yeten. Kâdir.
المقتدر
Güçlü, kuvvetli, istediğini istediği gibi yapan. Muktedir.
المقدّم
Önce olan, öne alan. Mukaddim.
المؤخّر
Geriye bırakan, erteleyen. Mu'ahhir.
الأوّل
Öncesi olmayan, yaratılmamış, ezelî ve kadîm tek varlık. Evvel.
الآخر
Varlığının sonu olmayan, ölümsüz, ebedî ve bâkî. Âhir.
الظاهر
Varlığı her şeyden âşikâr olan, her şeye galip gelen her şeyden yüce olan. Zâhir.
الباطن
Mâhiyeti akıl ile idrâk olunamayan, hayal ile tahayyül edilemeyen, her şeyin iç yüzünü, sırlarını bilen. Bâtın.
الوالي
Koruyup gözeten, yardım eden, işleri deruhte eden. Evreni ve evrende olan her şeyi yöneten. Vâlî.
البَرّ
İyilik eden, çok lütufkâr, çok merhametli, çok şefkatli. Berr.
المتعالِ
Aşkın, pek yüce, ulu, eksik ve noksanlıklardan berî olan. Müteâl.
التوّاب
Tevbeleri çok kabul eden, sürekli tevbeleri kabul eden. Tevvâb.
المنتقم
Suçluları cezalandıran. Müntakim.
العفو
Çok affedici, çok bağışlayan. Afüv.
الرؤوف
Çok merhametli, çok şefkatli, çok acıyan. Ra'ûf.
مالك الملك
Mülkün gerçek ezeli ve ebedi sâhibi. Mâlik-ül Mülk.
ذو الجلال والإكرام
Azamet ve kibriya, ikram ve ihsan sahibi. Zülcelâl-i vel-İkrâm.
المقسط
Hak ve adaletle hükmeden, mazlumun hakkını zalimden adaletle alan. Muksıt.
الجامع
Kıyamette insanları bir araya toplayan, cem eden. Dilediğini birleştiren. Câmi.
الغني
Zengin, hiçbir şeye muhtaç olmayan. Ganî.
المغني
İnsanlara mal mülk veren, onları zengin yapan, cömert, nimet sahibi. Muğnî.
المانع
İstediği şeye engel olan, koruyan, kurtaran, yardım eden. Mâni’.
الضار
Zarar veren şeyleri yaratan, âsileri cezalandıran. Dâr.
النافع
Faydalı şeyleri yaratan, bütün yaratıklara faydası olan. Nâfi.
النور
Aydınlatıcı, ışık verici. Evreni nurlandıran. Nûr.
الهادي
Hidayet eden, doğru yolu gösteren. Hâdî.
البديع
Bir şeyi nümûnesi olmadan yaratan, vâr eden, îcât eden. Bedî.
الباقي
Sonlu ve ölümlü olmayan, varlığı sürekli olan, ebedî. Bâkî.
الوارث
Bütün varlıkların sahibi, bâkî, ebedî ve dâim olan her şey kendisine dönen. Bütün servetlerin gerçek sâhibi. Vâris.
الرشيد
Her işinde isabetli olan, doğru yolu en iyi gösteren. Reşîd.
الصبور
Çok sabırlı. Sabûr.