Level 9 Level 11
Level 10

New level


31 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Tsiku
Day
Dzuwa
Sun
Masana
Noon
Mnzanga
Friend
Chaka chathu
Last year
Chaka chino
This year
Chaka chamawa
Next year
Nthawi yanji?
At what time?
Kulowa
Enter / Go in
Kutuluka
Go out / Come out
Kukwera
Go up / Climb / board
Kutsika
Come down / descend / get off
Mwezi watha
Last month
Mwezi uno
This month
Mwezi wamawa
Next month
Mvula ili kugwa
It's raining
Kuli
There is
Panja
Outside
Mudzakhala
You will be
Pakati pa
In the middle of
Pamwamba pa
On the top of
Ndege
Airplane
Ngozi
Accident
Lamulo
Law
Ndi
And
Asanu ndi modzi
Six
Asanu ndi awiri
Seven
Asanu ndi atatu
Eight
Tidzaphunzira
We will learn
Ndidzatenga
I will take
Tikupita kuti?
Where are we going?