Level 23 Level 25
Level 24

New level


25 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Mkuwe
Shout
Ndinamva mkuwe
I heard shouts
Apite
He should go
Asapite
He shouldn't go
Tiyenera kupita
We should go
Ndikadakhala iwe sindingapite
If I were you I would not go
Kupima pa magetsi
To x-ray
Kuwawa
To have pain
Osadya
Don't eat
Ine ndimadya nsima
I eat nsima
Pamene
When
Ndidzadya pamene ndimve njala
I'll eat when I'm hungry
Pamene ndinali ndi iye
When I was with her
Iye
He / she / him / her
Iyo
Those / That (mi / i class pl)
Mipira iyo
These balls
Nyumba iyo
That house
Chuma
Wealth
Munthu wachuma
Wealthy person
Lolemba
Monday
Lachiwiri
Tuesday
Lachitatu
Wednesday
Lachinayi
Thursday
Munyumba muno
In this house
Uyu ndani?
Who is this?