Level 65 Level 67
Level 66

12.1 Science


37 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
analysis
analiza
analyses
analizy
analyze results
analizować wyniki
area of research
dziedzina badań
chemical formula
wzór chemiczny
mathematical formula
wzór matematyczny
carry out experiments
przeprowadzać eksperymnety
definition
definicja
develop a theory
rozwinąć teorie
do research into something
przeprowadzać badania na temat czegoś
element
pierwiastek
energy
energia
evidence
dowody
find out about something
dowiadywać się o czymś
findings
wnioski
formulate
sformułować
gravity
grawitacja
hypothesis
hipoteza
hypotheses
hipotezy
show
wskazywać
investigate
badać
interpret data
interpretować dane
laws of motion
zasady dynamiki
observe an object
obserwować przedmiot
observe an activity
obserwować zjawisko, działanie
oxygen
tlen
prove something by experiments
dowieść czegoś drogą eksperymentalną
research labolatory
labolatorium badawcze
research institute
instytut badawczy
researcher
naukowiec, badacz
results
wyniki
sample
próbka
scientific theory
teoria naukowa
study of something
badanie czegoś
study the universe
badać wszechświat
suggest
sugerować
test tube
probówka