Level 6 Level 8
Level 7

1.7 School life


53 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ability
zdolność
assign an essay on something
zadać wypracowanie na temat
be at a class
być na lekcji
browse websites
przeglądać strony internetowe
bully somebody
znęcać się nad kimś
carry out an experiment
przeprowadzać eksperyment
combine text and graphics
łączyć tekst z grafiką
notebook
zeszyt
count
liczyć
cram
wkuwać
deadline
termin ostateczny (wykonania pracy)
division
dzielenie
discipline
dyscyplina
do a project on something
wykonać projekt na jakiś temat
do an exercise
wykonać ćwiczenie
do one's best
mocno się starać
draw a sketch
rysować szkic
examine something under the microscope
badać coś pod mikroskopem
get extra lessons
brać dodatkowe lekcje
grade
ocena
get a grade
dostawać ocenę
give a grade
stawiać ocenę
have a good head for figures
mieć głowę do liczb
have something on the tip of the tongue
mieć coś na końcu języka
homework
praca domowa
do homework
odrabiać pracę domową
get homework
otrzymywać pracę domową
hand in homework
oddawać pracę domową
set homework
zadawać pracę domową
interactive whiteboard
tablica interaktywna
knowledge
wiedza
learn something by heart
uczyć się czegoś na pamięć
make mistakes
robić błędy
take notes
robić notatki
give a presentation
wykonać prezentację
make progress
robić postępy
memorize dates
zapamiętać daty
open day
dzień otwarty
parent-teacher organization
komitet rodzicielski
play handball
grać w piłkę ręczną
read a map
posługiwać się mapą
ring a bell
brzmieć znajomo
school trip
wycieczka szkolna
set books
lektury szkolne
skill
umiejętność
solve a problem
rozwiązać zadanie
spelling
ortografia
study human rights and politics
studiować prawa człowieka i politykę
take a break
zrobić sobie przerwę
textbook
podręcznik
uniform
mundurek
write a review
napisać recenzję
multiplication
mnożenie