Level 15 Level 17
Level 16

226 - 240


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Tha falt ruadh oirre
She has red hair
Dè an dath a tha air falt Alasdair?
What colour is Alasdair's hair?
A bheil falt dubh air Eubha?
Does Eubha have black hair?
Chan eil. Tha falt ruadh oirre.
No. She has red hair.
Bha falt bàn orm nuair a bha mi òg!
I had blonde hair when I was young!
Tha e a' fàs liath
It is turning (growing) grey
gàirdean
arm
reamhar
fat
eireachdail
handsome
grànda
ugly
An toigh leat Anna?
Do you like Anna?
Tha i bòidheach.
She is beautiful.
Tha i uabhasach àrd.
She is terribly tall.
Tha thu eireachdail gu leòr!
You're pretty handsome!
Tha mo shròn ro mhòr.
My nose is too big.