Level 14 Level 16
Level 15

Woorden 561 t/m 600 (vetus)


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
gestalte, schoonheid
forma
opperbevelhebber, keizer
imperator, imperatoris
boek
liber, libri
(aan)komen, bereiken
pervenio (pervenire)
meest, zeer veel
plurimus, -a, -um
aangezien, omdat
quoniam
vinden, te weten komen
reperio (reperire)
te Rome
Romae
naar Rome
Romam
gebruik; nut
usus, usus
zich omdraaien
se vertĕre, se vertisse
wenden
verto (vertĕre)
veranderen in
verto (vertĕre) (in + acc.)
perf. van abeo
abii
ppp. van abeo
abitus
weggaan
abeo (abire)
tot nu toe, nog
adhuc
verschillend (diversa, diversum); tegengesteld
diversus, -a, -um
weinige(n), enkele(n)
pauci, -orum (mv.)
te gronde richten; verliezen
perdo (perdĕre)
perf. act. van rego
rexi
leiden, regeren
rego (regere)
akker, land
ager, agri
redding, behoud; gezondheid
salus, salutis
open, openbaar
apertus, -a, -um
openen
aperio (aperire)
burger
civis, civis
het gebeurt
contigit
(aan)raken; bereiken
contingo (contingere)
onderste, diepste
imus, -a, -um (= inferus, -a, -um) (inferior, in)
lager; minder, zwakker
inferior, inferioris
bewoners van de Onderwereld
inferi, -orum (mv.)
toevertrouwen; (ut. + coni.) toestaan
permitto (permittere)
het is beter
praestat +inf.
overtreffen; verrichten
praesto (praestare)
waarzegger, profetes; dichter
vates, vatis
of, hetzij
sive (=seu)
ppp. van utor
usus
gebruiken
utor (uti) + abl.
oud
vetus (gen. veteris)