Level 3 Level 5
Level 4

Woorden 121 t/m 160 (annus)


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
echter; werkelijk, inderdaad
vero
maar
verum
geest, (ge)moed, ziel
animus
aarde, grond, land
terra
man
vir, viri
dezelfde, hetzelfde (vnw.)
idem, eadem, idem (gen. eiusdem)
thuis
domi
naar huis
domum
huis
domus, domus
omdat
quia
of
vel
en niet, ook niet, noch
neque
(ge)hele (tota, totum)
totus, -a, -um (gen. totius)
horen, luisteren
audio
deel; kant
pars, partis
nacht
nox, noctis
leven
vita
goed (beter, best)
bonus, -a, -um (melior, optimus)
goederen
bona, -orum (mv.)
het goede, iets goeds
bonum
maar
at
want
nam
onderling, elkaar
inter se
tussen, te midden van
inter + acc.
lichaam
corpus, corporis
slecht (mala, malum) (slechter, slechtst)
malus, -a, -um (peior, pessimus)
ramp, slechte daad
malum
naam
nomen, nominis
liefde
amor, amoris
die; dat
iste, ista, istud (gen. istius)
omdat; dat, (wat betreft) het feit dat
quod
perf. act. van ago
egi
kom, welaan (imp. van agere)
age
voeren; (voort)drijven; doen, verrichten; (be)handelen
ago (agere)
totdat; mits
dum (+coni.)
terwijl; zolang als
dum (+ind.)
dood
mors, mortis
slechts, alleen
solum
alleen, als enige
solus, -a, -um (gen. solius)
jaar
annus