Level 8 Level 10
Level 9

Woorden 321 t/m 360 (littera)


40 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
in het midden, middelste
medius, -a, -um
het midden
medium
heilig; (+gen) gewijd aan
sacer, sacra, sacrum
zoals
sicut
borst
pectus, pectoris
hoog; diep
altus, -a, -um
jullie
vos
alle(n)
cuncti, -orum
oog
oculus
genoeg
satis (+gen) (onverbuigbaar)
gegroet (bij afscheid)
vale
krachtig zijn, in staat zijn
valeo (valere)
oude man
senex, senis
(van) jullie
vester, vestra, vestrum (gen. vestri)
volk
gens, gentis
menen; (+2 acc.) vinden, beschouwen als
puto (putare)
ijver; belangstelling, enthousiasme; studie
studium
openbaar, algemeen
publicus, -a, -um
tweede, volgend
secundus, -a, -um
paard
equus
terugkeren
redeo (redire)
nooit
numquam
vluchten
fugio (fugere)
kring; (=orbis terrarum) wereld
orbis, orbis
ieder die/alwie, alwat
quisquis, quidquid/quicquid (zelfst.)
wegens
gratia (+gen)
gunst; charme; dank
gratia
daarom
itaque
alsof
quasi
koningschap, heerschappij
regnum
verlaten, achterlaten
relinquo (relinquere)
ongelukkig
miser, -ra, -rum
aanvoerder
dux, ducis
lot; geluk; ongeluk, noodlot
fortuna
daarom, dus
igitur
tegelijk(ertijd)
simul
zodra
simul (vw.)
goed
bene (bijw.)
wet
lex, legis
letter
littera