Level 2
Level 1

가족제도


47 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
세대
үе өрх
가구
өрх
대가족
их гэр бүл
핵가족
бага гэр бүл
1인 가구
1 ам бүлтэй өрх
다문화 가정
хосолмол соёлт гэр бүл
한 부모 가정
өрх толгойлсон эх, эцэг
결손가정
хүүхэд нь хүмүүжлийн доголдолтой болсон гэр бүл
부부
эхнэр нөхөр
부자
эцэг хүү 2
장남 (녀)
айлын том хүү,охин
차남 (녀)
айлын 2дахь хүү охин
조부 (모)
өвөг эцэг (эх)
증조부 (모)
элэнц өвөг эх
사위
хүргэн
며느리
бэр
친정 부모
эхнэрийн аав ээж
시부모
нөхрийн аав ээж
사돈
худ ураг
삼촌
төрсөн ах эгч дүүгийн хүүхэд
사촌
эгч дүүсийн хүүхдүүд үеэл
동서
бэргэн дүү
가족 부양
гэр бүлээ тэжээх
출산하다
хүүхэд гаргах
자녀 양육
үр хүүхдээ өсгөх
효도
ачлал
효심
ачлалт сэтгэл
입양
хүүхэд өргөж авах
가사 분담
гэрийн ажлаа хувааж хийх
맞벌이
эхнэр нөхөр 2лаа ажиллаж мөнгө олох
부자지간
эцэг хүүгийн хоорондын
부자 유친
эцэг хүүгийн хоорондын дотно холбоо
대대손손
олон үеийн олон үе дамжсан
부부유별
эхнэр нөхрийн дотно холбоо
그 아비에 그 아들
эх нь хээр алаг бол хүү нь шийр алаг
피를 나누다
цусаа хуваалцах
대를 잇다
үе залгамжлах
여필종부
эхнэр хүн нөхрөө дагаж амьдрах
화목하다
эвтэй найртай
단란하다
эвтэй дотно
단출하다
энгийн цөөхөн
오순도순
дотно нөхөрсөг
이야기꽃을 피우다
яриа дэлгэх
내조하다
эхнэрийн халамж
외조하다
нөхрийн халамж
깨가 쏟아지다
боломжийн под хийсэн
바가지를 긁다
үглэх янших