Level 1 Level 3
Level 2

새 단어


48 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
가부장적
эцгийн эрхт
양극화
2 өөр шинжтэй болох холдох
감면
багасгах
면제
чөлөөлөгдөх
어색하다
эвгүй дадаагүй
개선하다
шинэчлэх сайжруулах
미미하다
үл ялиг бага
왕래하다
ирж очих
거듭나다
шинээр эхлэх дахин өөрчлөгдөх
배려
халамж анхаарал
외면 받다
гадуурхагдах
건전하다
зөв эрүүл
봉괴되다
нурах сүйрэх
장년층
ахмад үеийнхэн
결항되다
нислэг хойшлогдох
선뜻
шаламгай гавшгай дуртайяа
장서갈등
хадам эх хүргэний хоорондын зөрчил
고부갈등
хадам эх бэрийн хоорондын зөрчил
선입견
хэвшсэн буруу ойлголт
저변
доод тал суурь
기피하다
зайлсхийх
소외되다
ангид байх гадуурхагдах
전한
шилжилт
난감하다
гарах гарцгүй байдалд орох
소재지
оршин суугаа хаяг
절실하다
нэвт яаралтай чухал
다각도
олон тал янз бүрийн тал
씁쓸하다
дургүйцэнгүй гашуувтар
정비하다
эмхлэх цэгцлэх
단발성
дан ганц удаагийн
신조어
шинээр үүссэн үг хэллэг
집착하다
сэтгэлээс уяатай
당위성
гарцаагүй зүйл, зүй ёсны зүйл
안중에 없다
анхаарахгүй байх,тоохгүй байх
진작
эхнээс нь
대두되다
гарч ирэх тулгарах
안쓰럽다
сэтгэл өвдөх
편견
явцуу үзэл
대변되다
төлөөлөх,төлөөлж илэрхийлэх
안타깝다
харамсалтай
편부/편모
нас барсан эцэг,эх
뒷바라지
араас нь дэмжих,туслах
애로 사항
бэрхшээлтэй зүйл
드물다
ховор
애처롭다
өрөвдөлтэй,хөөрхийлөлтэй
핏줄
цусан холбоо
야기하다
үүсгэх
한심하다
олхиогүй бүтэлгүй