Level 13 Level 15
Level 14

Kappale 14


106 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
ἡ δουλεία
orjuus
ἐξάγω
tuoda, viedä, johtaa pois
ἡ Αἴγυπτος
Egypti
εἰµί + dat.
olla jollakin
πλήν + gen.
paitsi, lukuun ottamatta
τὸ εἴδωλον
jumalankuva, epäjumala
οὐ πᾶς
(kieltosana + kaikki) ei kukaan, ei mitään, tässä: gen. ei minkään
τὸ ὁµοίωµα
kaltaisuus, hahmo, muoto
ὅσος, -η, -ον
niin suuri kuin, mon. kaikki jotka
ἄνω adv.
ylhäällä
κάτω adv.
alhaalla
ὑποκάτω + gen.
alapuolella
προσκυνέω
kumartaa jtkta + dat., polvistua jnkn edessä
λατρεύω .
palvella jtkt + dat
ὁ ζηλωτής
kiivas, mustasukkainen
ἀποδίδωµι
maksaa takaisin, palkita, kostaa
ἡ ἁµαρτία
synti
ἐπί + akk.
päälle, yli
τρίτος, -η, -ον
kolmas
τέταρτος, -η, -ον
neljäs
ἡ γενεά
sukukunta, sukupolvi
τὸ ἔλεος, ἐλέους
armo, laupeus, hyvyys
ἡ χιλιάς, -αδος
tuhat
φυλάσσω
vartioida, noudattaa
τὸ πρόσταγµα
käsky, säädös, määräys
µάταιος, -α, -ον
turha, tulokseton, hyödytön
ἐπὶ µαταίῳ
turhaan
καθαρίζω i
puhdistaa, julistaa puhtaaks
µιµνῄσκω; ἔµνησα, ἐµνήσθην
muistuttaa, med. tai pass. muistaa
τὸ σάββατον
sapatti, viikon seitsemäs päivä
ἁγιάζω
pyhittää
ἕβδοµος, -η, -ον
seitsemäs
ἐργάζοµαι ἐργῶµαι, ἐργᾷ, ἐργᾶται
tehdä työtä
τὸ ἔργον työ,
tekeminen, teos
τὸ ὑποζύγιον
aasi
τὸ κτῆνος, κτήνους
kotieläin, karja, juhta, ratsu
ὁ προσήλυτος
se joka on tullut lähelle, muukalainen, siirtolainen, emigrantti, proselyytti
παροικέω
asua vieressä, naapurissa, muukalaisena
µοιχεύω
tehdä aviorikos
κλέπτω
varasta
φονεύω
tappaa
ψευδοµαρτυρέω
todistaa väärin, sanoa väärä todistus
πλησίος, -α, -ον
läheinen, lähimmäinen
κατά + gen.
vastaan
ἡ µαρτυρία
todistus
ψευδής, -ές
valhe, väärä
τὸ ψεῦδος, -ους
valhe
τὸ ὄρος, -ους
vuori
ἡ ἐλαία, -ας
öljypuu
κατέναντι + gen.
vastapäätä
τὸ ἱερόν, -οῦ
pyhäkkö, temppeli; Jlemin temppeli
κατ᾿ ἰδίαν
erilleen, erikseen, yksityisesti, yksinäisyyteen
ἴδιος, -ία, -ον
jnkn oma, jllkn kuuluva
πότε
milloin? koska?
µέλλω
aikoa; ilmaisee tulevaisuudessa tapahtuvaa toimintaa + inf. = futuuri (vrt. engl. I shall/He will do)
συντελέω
saattaa päätökseen, lopettaa; pass. päättyä, kulua umpeen, toteutua lopullisesti
ἄρχοµαι
alkaa (+ inf. tehdä); ryhtyä (+ inf. tekemään jtkn)
πλανάω
eksyttää; pass. eksyä
πολλοὶ
monet, mon. nom. mask. adjektiivista
πολύς, πόλλη, πολύ
moni, paljon, suuri
ἐλεύσονται med. ind. futuuri mon. 3. verbistä
ἔρχοµαι
ὁ πόλεµος, -ου
sota, taistelu, riita
ἡ ἀκοή, ῆς
huhu, kuulopuhe
θροέω
meluta, huutaa; pass. pelästyä, säikähtää
δεῖ + inf.
on välttämätöntä, pakko, täytyy
οὔπω
ei vielä
τὸ τέλος, -ους
loppu
ἡ βασιλεία, -ας
valtakunta
ὁ σεισµός, -οῦ
maanjäristys
κατὰ τόπους
monin paikoin
ὁ λιµός, -οῦ
nälänhätä, nälkä
ἡ ἀρχή, -ῆς
alku
ἡ ὠδίν, -ῖνος
synnytystuskat, -kivut
ψευδόχριστος, -ου
valhekristus, -messias
τέρας, ατος
ihme, merkki, enne
πρός + akk.
varten, ilmaisee tarkoitusta (tässä substantivoitu infinitiivi, so. suomeksi -kseeninfinitiivi)
ἀποπλανάω
eksyttää, johtaa harhaan
δυνατός, -ή, -όν
kykenevä, voimakas, vahva, mahdollinen
εἰ δυνατόν
jos (se on) mahdollista (adj:n neutri, so. mahdollinen asia)
ἐκλεκτός, -ή, -όν
valittu
προείρηκα
akt. ind. perf. yks. 1. minä olen sanonut ennalta
προλέγω
sanoa ennalta
ἀποθνῄσκω
kuolla
οὕτως
näin, siten, sillä tavalla
κοιµάω
saattaa lepoon, pass. nukkua (kuolonuneen)
ζάω
elää
περιλείποµαι
tulla jätetyksi, olla jäljellä
ἡ παρουσία, -ας
läsnäolo, saapuminen
φθάνω
ehtiä ennen jtkn; tulla/saapua jnkn luo, saavuttaa jk
τὸ κέλευσµα, -τος
käsky, komento
ὁ ἀρχαγγέλος, -ου
ylienkeli
εἰς ἀπάντησιν
jkta vastaan
ἡ σαλπίγξ, σαλπίγγος
pasuuna
καταβαίνω
laskeutua
ὁ τόπος
paikka, -kunta, seutu; prep. κατά + akk. pitkin, kautta; + monikko ilmaisee paljoutta, so. moni)
πρῶτος, -η, -ον
ensimmäinen, adv. ensin
ἐκλέγοµαι
valita
ἔπειτα
sitten, sen jälkeen
ἅµα adv.
samalla, samaan aikaan, + dat: mukana,
ἅµα σύν
yhdessä jnk kanssa
ἁρπάζωass.
temmata, ryöstää, ottaa väkisin
ἡ νεφέλη, -ης
pilvi
ἡ ἀπάντησις, -εως
kohtaaminen,
τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν
Öljymäki
ὁ ἀήρ, ἀέρος
ilma
πάντοτε
aina