Level 5 Level 7
Level 6

Where do you live?


46 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
Càite bheil thu a' fuireach?
Where do you stay (live)
Tha mi a' fuireach anns Na Stàitean
I live in the US
Tha mi a' fuireach anns An Òban
I live in Oban
Tha mi a' fuireach ann am Marchmont
I live in Marchmont
Tha mi a' fuireach ann an Glaschu
I live in Glasgow
Tha mi a' fuireach ann an Lunnainn
I live in London
baile
village, town
flat
flat
rùm
room
taigh
house
tallaichean
halls
faisg air
near
air an dùthaich
in the country
dùthaich
country
a' Ghàidhealtachd
the Highlands
air Ghàidhealtachd
in the Highlands
a' Ghalldachd
the Lowlands
air Ghalldachd
in the Lowlands
Càite bheil e a' fuireach?
Where does he live?
A bheil i a' fuireach ann an Alba?
Does she live in Scotland?
A bheil iad as na Stàitean?
Are they from the United States?
Tha sinn a' fuireach ann am Berlin
We live in Berlin
Tha Berlin anns a' Ghearmailt
Berlin is in Germany
Nach eil thu a' fuireach faisg air Dùn Èideann?
Don't you live near Edinburgh?
A bheil Dòmhnall a' fuireach ann am flat?
Does Dòmhnall (Donald) live in a flat?
Tha mi a Leòdhas
I'm from Lewis
Tha sinn a' fuireach air Ghàidhealtachd
We live in the highlands
Rugadh agus thogadh mi
I was born and brought up
Rugadh mi ann an Argentina
I was born in Argentina
Càite an d'rugadh tu
Where were you born?
Rugadh mi anns an Fhraing
I was born in France
Càite an do thogadh tu?
Where were you brought up?
Thogadh mi anns an Fhraing cuideachd
I was brought up in France too
cuideachd
also
fhathast
still, yet
ach
but
Rugadh agus thogadh mi ann an Hawaii
I was born and brought up in Hawaii
Tha mi a' fuireach faisg air eaglais mhòr.
I live near a big church
eaglais
church
mòr
big
Rugadh mi ann an Afraga a-Deas ann an 1918
I was born in South Africa in 1918
Tha mi a' fuireach ann am flat
I live in a flat
Tha thu a' fuireach ann am baile
You live in a town
Tha e a' fuireach ann an taigh
He lives in a house
Tha i a' fuireach ann an tallaichean
She lives in halls
Tha i a' fuireach faisg air Glaschu
She lives near Glasgow