Level 14 Level 16
Level 15

Schule und Studium


156 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
der ABC-Schütze
prvák
das Abitur
maturita
ablegen
zložiť, (skúšku)
das Alphabet
abeceda
der Anspitzer
strúhadlo, (na ceruzky)
anspruchsvoll
náročný
das Arbeitszimmer
pracovňa
der Atlas
atlas
die Aufnahmeprüfung
prijímacia skúška
ausreichend
dostatočný, (štvorka)
auswendig lernen
učiť sa naspamäť
die Bank
lavica
befriedigend
uspokojivý, (trojka)
belehren
poučiť
die Berufsausbildung
odborné vzdelanie
die Berufsschule
učňovská škola
bestehen
obstáť, uspieť
die Bildung
vzdelanie
die Biologie
biológia
der Bleistift
ceruza
der Buchstabe
písmeno
büffeln
bifľovať sa
die Chemie
chémia
der Computer
počítač
das Deutsch
nemčina
das Dreieck
trojuholník
durchfallen
prepadnúť
einsagen
našepkávať
die Erdkunde
zemepis
erklären
vysvetliť
das Etui
puzdro
das Fach
predmet, odbor
die Fachschule
odborná škola
fakultativ
voliteľný
das Federmäppchen
peračník
der Filzstift
fixka
die Fremdsprache
cudzí jazyk
der Füller
plniace pero
gebildet
vzdelaný
die Geographie
zemepis
die Geschichte
dejepis
der Globus
glóbus
die Grammatik
gramatika
die Grundschule
základná škola
gut
dobre, (dvojka)
das Gymnasium
gymnázium
die Handarbeit
ručná práca
die Hausaufgabe
domáca úloha
das Heft
zošit
der Hefter
zošívačka
die Heimatkunde
vlastiveda
die Hilfsschule
pomocná škola
die Hochschule
vysoká škola
der Hort
školská družina
die Informatik
informatika
das Institut
ústav, katedra
die Internatschule
internátna škola
kariertes Papier
štvorčekový papier
der Kindergarten
materská škola
die Kinderkrippe
jasle
die Klasse
trieda
der Klassenlehrer
triedny učiteľ
das Klassenzimmer
učebňa
der Klebstoff
lepidlo
kontrollieren
kontrolovať
korrigieren
opravovať
die Kreide
krieda
der Kugelschreiber
guľočkové pero
der Kuli
večné pero
der Kurs
kurz
das Labor
laboratórium
die Landkarte
mapa
das Lehrbuch
učebnica
der Lehrer
učiteľ
das Lehrerzimmer
zborovňa
der Lehrling
učeň
das Lehrmittel
učebná pomôcka
der Lektor
lektor
lernen
učiť sa
das Lineal
pravítko
liniertes Papier
linajkový papier
der Locher
dierkovač
mangelhaft
nedostatočný, (päťka)
die Mappe
tvrdý obal
die Mathematik
matematika
das Mikroskop
mikroskop
das Ministerium für Schulwesen
Ministerstvo školstva
die Mittelschule
stredná škola
die Musik
hudobná výchova, hudba
die Muttersprache
materinský jazyk
die Nadelarbeit
šitie
die Naturwissenschaft
prírodná veda
die Note
známka, nota, bankovka
der Notendurchschnitt
priemer známok
die Oberstufe
druhý stupeň
obligatorisch
povinný
der Ordner
obal na listiny
das Pausenbrot
desiata, (jedlo)
die Physik
fyzika
der Projektor
projektor
prüfen
skúšať
die Prüfung
skúška
der Radiergummi
guma, (na gumovanie)
rechnen
počítať
die Rechtschreibung
pravopis
der Religionsunterricht
náboženstvo, (vyučovací predmet)
der Satz
veta
der Schulbeginn
začiatok školského roka
schulen
školiť
der Schüler
žiak
das Schuljahr
školský rok
das Schuljahresende
koniec školského roka
die Schulküche
školská jedáleň
das Schulsystem
školský systém
die Schultasche
školská taška
die Schuluniform
školská uniforma
das Schulwesen
školstvo
sehr gut
výborný, (jednotka)
sitzen bleiben
prepadnúť, opakovať (ročník)
die Sonderschule
osobitná škola
der Spickzettel
ťahák
der Sport
telesná výchova, šport
studieren
študovať
der Student
študent
der Stundenplan
rozvrh hodín
die Tafel
tabuľa
der Tafellappen
handra na tabuľu
der Tafelschwamm
špongia na tabuľu
das Taschengeld
vreckové
der Taschenrechner
kalkulačka
testen
testovať
das Tschechisch
čeština
das Turnen
telocvik
die Turnhalle
telocvičňa
üben
precvičovať
die Übung
cvičenie
ungenügend
neuspokojivý, (šestka)
die Universität
univerzita
der Unterricht
vyučovanie
unterrichten
vyučovať
die Unterstufe
prvý stupeň
das Vokabelheft
slovníček
sich vorbereiten
pripraviť sa
die Vorlesung
prednáška
die Wandkarte
nástenná mapa
die Wandzeitung
nástenka
das Werken
pracovné vyučovanie
wiederholen
opakovať
der Winkelmesser
uhlomer
die Wissenschaft
veda
der Wissenschaftler
vedec
das Wort
slovo
das Wörterbuch
slovník
der Zeigerstock
ukazovadlo
das Zeugnis
vysvedčenie
der Zirkel
kružidlo