Level 24 Level 26
Level 25

Deutschsprachige Länder


71 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
das Adjektiv
prídavné meno
das Adverb
príslovka
der Artikel
člen
bekannt
známy
berühmt
slávny, vychýrený
der bestimmte Artikel
určitý člen
die Beziehung
vzťah
der Bruch
zvyk, obyčaj
der Bundeskanzler
spolkový kancelár
das Bundesland
spolková krajina
der Bundespräsident
spolkový prezident
der Bundesrat
Spolková rada
der Bundesstaat
spolkový štát
der Bundestag
Spolkový snem
deutsch
nemecký
der Deutsche
Nemec
das Deutschland
Nemecko
deutschsprachig
nemecky hovoriaci
die Diktatur
diktatúra
der Eiserne Vorhang
železná opona
das Fahrgeschäft
pojazdná predajňa
die Grenze
hranica
grenzen
hraničiť
das Hochdeutsch
spisovná nemčina
die Industrie
priemysel
der Jude
žid
der Kaiser
cisár
das Kaiserreich
cisárstvo
der kalte Krieg
studená vojna
der Kanton
kantón
das Karussell
kolotoč
der König
kráľ
das Königreich
kráľovstvo
die Konjunktion
spojka
der Konzentrationslager
koncentračný tábor
die Landwirtschaft
poľnohospodárstvo
der Mauerfall
pád múru, (berlínskeho)
das Modalverb
spôsobové sloveso
neutral
neutrálny
das Nomen
podstatné meno
das Oktoberfest
októbrová slávnosť
der Ossi
obyvateľ bývalej NDR
das Österreich
Rakúsko
der Österreicher
Rakúšan
österreichisch
rakúsky
die parlamentarische Demokratie
parlamentárna demokracia
das Perfekt
perfektum
das Personalpronomen
osobné zámeno
die Persönlichkeit
osobnosť
das Possessivpronomen
privlastňovacie zámeno
die Präposition
predložka
das Präsens
prítomný čas
das Präteritum
préteritum
die Rechtschreibung
pravopis
das reflexive Verb
zvratné sloveso
die Republik
republika
der Schausteller
komediant, cirkusant
die Schweiz
Švajčiarsko
der Schweizer
Švajčiar
schweizerisch
švajčiarský
der Staatsoberhaupt
hlava štátu
der Stadtstaat
mestský štát
das Substantiv
podstatné meno
der unbestimmte Artikel
neurčitý člen
die Wahl
voľba, výber, voľby
der Weltkrieg
svetová vojna
der Wessi
obyvateľ bývalej NSR
die Wiedervereinigung
opätovné zjednotenie
die Wirtschaft
hospodárstvo
die Wirtschaftskrise
hospodárska kríza
die Wortart
slovný druh