Level 1005 Level 1007
Level 1006

15076 - 15090


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
unity of time/place/action
jedność czasu/miejsca/akcji
box/ticket office
kasa biletowa
comedy of manners/characters/ /errors
komedia obyczajowa/charakterów/pomyłek
theatrical circle
kółko dramatyczne
to buy a ticket
kupić bilet
patron of the arts/the theatre
mecenas sztuki/teatru
stall
miejsce na parterze
seat
miejsce na widowni (fotel)
downstage
na przodzie sceny
awkwardly staged
nieudolnie wystawiony
setting
oprawa sceniczna
to draw the curtain
opuścić kurtynę
dramatis personae
osoby dramatu
to appear on stage/in the limelight
pojawić się na scenie/w światłach rampy
to go to the theatre
pójść do teatru