Level 697 Level 699
Level 698

10456 - 10470


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
class
zajęcia
credit(s)
zaliczenie (punkt lub punkty uzyskane za ukończenie kursu/zajęć z wynikiem pozytywnym)
pass
zaliczenie (ukończenie kursu/zajęć z wynikiem pozytywnym)
signature
zaliczenie (wpis prowadzącego kurs/zajęcia do indeksu)
skilled; talented; apt
zdolny (uzdolniony)
to explore (sth); to go deeply (into sth); to get to the bottom (of sth)
zgłębić (coś)
academy /school of economics
akademia ekonomiczna
academy /school of medicine; medical academy /school
akademia medyczna
academy /school of music; musical academy /school
akademia muzyczna
academy /school of agriculture; agricultural academy /school
akademia rolnicza
academy /school of fine arts
akademia sztuk pięknych
military academy /school
akademia wojskowa
academy /school of physical education
akademia wychowania fizycznego
scientific research
badania naukowe
to be a member of a students' society
być członkiem stowarzyszenia studenckiego