Level 721 Level 723
Level 722

10816 - 10830


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
research and development (R&D)
badania naukowe i rozwojowe
basic/applied research
badania naukowe podstawowe (teoretycznej/stosowane (praktyczne)
to collect/to compile data
dane zbierać/zestawić
well-evidenced
dobrze udokumentowany
to synthesise
dokonać syntezy
exact
dotyczący nauk ścisłych (ścisły)
direct/circumstantial evidence
dowód bezpośredni/pośredni
scientific discipline;branch of science
dyscyplina naukowa
scientific/research/scholarly work
działalność naukowa
to formulate a thesis
formułować tezę
branch of science/knowledge
gałąź nauki/wiedzy
working hypothesis
hipoteza robocza
essence
Istota sprawy (esencja)
laboratory method
metoda laboratoryjna
scientific method
metoda naukowa