Level 778 Level 780
Level 779

11671 - 11685


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
physical chemistry
chemia fizyczna
inorganic/organic chemistry
chemia nieorganiczna/organiczna
applied/theoretical chemistry
chemia stosowana/teoretyczna
evolution/development cycle
cykl ewolucyjny/rozwojowy
life cycle
cykl życiowy
lifetime
czas życia
natural selection
dobór naturalny
genetic drift
dryf genetyczny (odchylenie genetyczne)
gene expression
ekspresja fenotypowa (ekspresja genu)
valence/optically active/optical electron
elektron walencyjny
atomic/nuclear energy
energia atomowa/jądrowa
evolution of species; speciation
ewolucja gatunków
atomic/nuclear physics
fizyka atomowa/jądrowa
particle/molecular physics
fizyka cząstek elementarnych/molekularna
experimental physics
fizyka doświadczalna