Level 779 Level 781
Level 780

11686 - 11700


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
applied/ /theoretical physics
fizyka stosowana/teoretyczna
genotype/gene frequency
frekwencja genotypu/genu (częstość genotypu/genu)
genome
garnitur genetyczny (genom)
physical geography
geografia fizyczna
plant geography; geographical botany; phytogeography
geografia roślin
genetic information
informacja genetyczna
biochemical engineering; bioengineering
inżynieria biochemiczna
atomic nucleus
jądro atomowe
biocatalyst;biochemical catalyst
katalizator biochemiczny
genetic code
kod genetyczny
nerve cell;neuron
komórka nerwowa (neuron)
space-time continuum
kontinuum czasoprzestrzenne
controlled nuclear/thermonuclear reaction
kontrolowana reakcja jądrowa/termojądrowa
elementary quantum
kwant elementarny
energy quantum
kwant energii