Level 89 Level 91
Level 90

1336 - 1350


15 words 0 ignored

Ready to learn       Ready to review

Ignore words

Check the boxes below to ignore/unignore words, then click save at the bottom. Ignored words will never appear in any learning session.

All None

Ignore?
to get 10 years imprisonment
dostać dziesięć lat więzienia
He got a two-year suspended sentence.
Dostał dwa lata w zawieszeniu.
petty theft
drobna kradzież
petty crime/offence
drobne przestępstwo/wykroczenie
to act in self-defence
działać w obronie własnej
illegal/criminal activity
działalność nielegalna/przestępcza
counterfeit money
fałszywe pieniądze
drugs traffic/dealing
handel narkotykami
drink-driving
jazda po pijanemu
corporal punishment
kara cielesna
hard labour sentence
kara ciężkich robót
life sentence
kara dożywocia
five-year imprisonment
kara pięciu lat więzienia
death penalty ; capital punishment
kara śmierci
civil/ /trade/criminal code
kodeks cywilny/handlowy/karny